Thực trạng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên sư phạm

Các tác giả

  • Ngô Văn Định Trường Văn hóa, Cục Đào tạo - Bộ Công an/NCS Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Applying information and communication technology in scientific research is a field with great potential with confirmed effectiveness. The competence to apply ICT in educational scientific research comprises knowledge, skills and attitudes to integrate ICT into the scientific research process to effectively carry out research tasks in the field of educational science. In this study, we surveyed 889 pedagogy students at 6 universities offering pedagogy training nationwide to assess the current status of the students' ability to apply ICT in educational science research. The survey results show that most students self-rated their abilities at a level between “Normal” and “Good”. The assessment scores for the component competencies of this competency reveals some of the students' strengths and weaknesses in using different functionalities of ICT applications in their educational scientific research activities. There are differences in the competency to apply ICT in educational science research between students between different schools, by gender, by year of study and by major, but this difference is not too large. These results are the basis for conducting further research to develop this competency for pedagogical students.

Tài liệu tham khảo

Bala, R., & Rani, R. (2018). Role of ICT in research. International Conference on Recent Researches and Innovations in Sciences, Management, Education and Technology (ICRRISMET-18), 361-365.

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2014). Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bhuyan, D. J., & Borthakur, P. P. (2019). Effects of information and communication technology in social science research: Probability and usefulness. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(8), 2724-2730.

Chamanlal, J. (2014). Role of computer applications and tools in the scientific research process. International Journal of Research in Science And Technology, 3, 33-44.

Đặng Thành Hưng (2012). Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực. Tạp chí Quản lí Giáo dục, 43, 18-26.

Denyse, T. (2002). The Competency-Based Approach: Helping learners become autonomous. Adult Education -A Lifelong Journey.

Naibei, P. (2015). Role of ICT, ethical issues and challenges facing social science research. ICT And Social Science Research, 1-8.

Ngô Thị Trang (2019). Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngô Văn Định (2022). Đề xuất khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên sư phạm. Tạp chí Giáo dục, 22(1), 1-7.

Ngô Văn Định, Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Trường Giang (2023). Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nghiên cứu khoa học: một phân tích tổng quan trong bối cảnh chuyển đổi số. Tạp chí Giáo dục, 23(9), 326-333.

Thái Hoài Minh (2018). Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho sinh viên sư phạm Hóa học của các trường đại học. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

UNESCO (2011). ICT competency framework for teachers. UNESCO, France.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.04.2024

Cách trích dẫn

Ngô, V. Định. (2024). Thực trạng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên sư phạm. Tạp Chí Giáo dục, 24(7), 55–60. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1633

Số

Chuyên mục

Các bài báo