Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học nội dung hình học (Toán 7)

Các tác giả

  • Nguyễn Hữu Quang Huy Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hanoi Victoria, huyện Gia Lâm, Hà Nội
  • Trần Việt Cường Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Đỗ Thị Trinh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Phạm Thị Phương Thảo K56 Chất lượng cao, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

According to the 2018 Mathematics General Education Curriculum, mathematical communication competence is one of the five core mathematical competencies that need to be formed and developed for high school students. Geometry is a content in the Math curriculum that is highly abstract, requiring students to have the ability to think, analyze, synthesize, explore and be creative to discover and comprehend knowledge. This study proposes three pedagogical measures to develop students' mathematical communication competence in teaching Geometry in grade 7. During the teaching process, teachers need to flexibly apply the measures, organize teaching activities that impact specific manifestations in each component of mathematical communication competence, thereby contributing to improving the quality of teaching and meeting current educational innovation goals.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Thị Hà, Nguyễn Thị phương Thảo (2021). Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học chương “Tập hợp - Mệnh đề” (Đại số 10). Tạp chí Giáo dục, 493, 22-28.

Đặng Thị Thủy (2021). Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học thông qua dạy học giải toán có lời văn. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Hà Huy Khoái (tổng chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thăng, Đặng Hùng Thắng (2022). Toán 7 (tập 1 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). NXB Giáo dục Việt Nam.

Hoa Ánh Tường (2014). Sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000). Principles and Standards for School mathematics. Reston, VA: Author.

Turner, R., Blum, W., & Niss, M. (2015). Using competencies to explain mathematical item demand: A work in progress. In Assessing mathematical literacy (pp. 85-115). Springer, Cham.

Trần Ngọc Bích (2012). Vấn đề ngôn ngữ trong dạy học môn Toán ở tiểu học. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 98(10), 129-133.

Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Phương Thảo (2017). Năng lực giao tiếp toán học của học sinh trường trung học phổ thông Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 144, 101-105.

Vũ Thị Bình (2016). Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 6, lớp 7. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. Q. H., Trần, V. C., Đỗ, T. T., & Phạm, T. P. T. (2024). Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học nội dung hình học (Toán 7). Tạp Chí Giáo dục, 24(9), 19–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1754

Số

Chuyên mục

Các bài báo