Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học nội dung “Lượng giác” ở trung học phổ thông

Các tác giả

  • Đỗ Thị Trinh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Đinh Tiến Nguyện Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Tóm tắt

As stated in the 2018 Mathematics General Education Program, the competency to communicate in mathematics is one of the core mathematical competencies that need to be formed and developed for students in the process of teaching Mathematics. This study proposes 3 measures to develop mathematical communication competence for students in teaching the content of "Trigonometry" in high schools. These measures have a close relationship, complement each other, ensure logic; Therefore, teachers need to flexibly apply measures, contributing to the effective implementation of the development of mathematical communication capacity for students, and improving the quality of teaching Mathematics in high schools.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Thị Thủy (2019). Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học thông qua dạy học giải toán có lời văn. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 156-161; 250

Hoàng Hòa Bình (2016). Năng lực và đánh giá theo năng lực. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 32(2), 68-82.

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.

Phạm Minh Hạc (1992). Một số vấn đề tâm lí học. NXB Giáo dục.

Polia, G. (2010). Giải một bài toán như thế nào? NXB Giáo dục Việt Nam

Wilson, B. (2009). Mathematical Communication through Written and Oral Expression. Action Research.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21.12.2022

Cách trích dẫn

Đỗ , T. T., & Đinh , T. N. (2022). Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học nội dung “Lượng giác” ở trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 22(16), 12–16. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/503

Số

Chuyên mục

Các bài báo