Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Sư phạm Toán

Các tác giả

  • Đỗ Thị Trinh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Trần Việt Cường Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Hoàng Văn Tài Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tóm tắt

Integrated teaching is a teaching method aimed at forming and developing necessary competencies, especially the capacity to apply knowledge to effectively solve practical situations for students; meeting the requirements of the current educational reform. This study proposes 3 measures to develop integrated teaching competency for Mathematics Pedagogy majors, including: fostering cognitive competence and introducing theoretical approach to integrated teaching for students; Training skills in designing integrated teaching plans for students; Organizing for students to practice teaching an integrated lesson/topic in the high school curriculum. To achieve high efficiency in the process of training integrated teaching competency for students, the content of training programs of higher education institutions and colleges also needs to be innovated to equip students with the necessary skills and fundamental knowledge of integrated teaching and provide students with opportunities to experience practical activities on integrated teaching.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Thị Thuận An (2017). Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm hóa học thông qua học phần phương pháp dạy hóa học phổ thông. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đỗ Hương Trà (chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền (2015). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (quyển 1 - Khoa học tự nhiên). NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Diễm My (2016). Phát triển năng lực dạy học tích hợp - phân hóa cho giáo viên các cấp học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Phương Chi, Trần Thị Thanh Huyền (2017). Dạy học tích hợp liên môn Toán - Vật lí chủ đề: “Tính tiền điện và tiết kiệm điện năng” ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 420, 25-28.

Nguyễn Thế Sơn (2017). Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Việt Hà (2016). Sử dụng phương pháp dự án nhằm nâng cao năng lực dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên sư phạm Địa lí. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Roegiers, X. (1996). Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực tích hợp ở nhà trường? (Nguyên bản tiếng Pháp - người dịch: Đào Trọng Quang, Nguyễn Ngọc Nhị). NXB Giáo dục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

08.03.2023

Cách trích dẫn

Đỗ , T. T., Trần , V. C., & Hoàng , V. T. (2023). Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Sư phạm Toán. Tạp Chí Giáo dục, 23(4), 9–13. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/648

Số

Chuyên mục

Các bài báo