Biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Trí Dũng Nghiên cứu sinh Trường Đại học Vinh
  • Phan Thái Hiệp Trường Tiểu học An Phú Tây 2, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Improving the quality of high school teachers in general and primary school teachers in Binh Chanh district, Ho Chi Minh City in particular is an urgent requirement in the context of fundamental and comprehensive reform of education. In the current period, however, this activity still has some limitations and inadequacies. On the basis of studying the current situation of the management of primary school teacher training activities in the direction of reforming general education, the article proposes a number of management measures to improve the effectiveness of training activities fostering primary school teachers in Binh Chanh district, Ho Chi Minh City. By synchronously implementing the management measures proposed by the article, the quality of primary school teachers in Binh Chanh district, Ho Chi Minh City will be improved, thereby meeting the requirements of changing of the New General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2012). Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Kế hoạch số 270/KH-BGDĐT ngày 02/5/2018 về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Nguyễn Thị Bình (2013). Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách công tác bồi dưỡng giáo viên phổ thông. Báo cáo tổng kết của đề tài độc lập cấp nhà nước, mã số 01/2010.

Nguyễn Thị Cẩm Đan (2019). Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở các trường mầm non tư thục quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 2-6.

Đã Xuất bản

20.07.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. D., & Phan , T. H. (2021). Biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 506(2), 41–46. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/184

Số

Chuyên mục

Các bài báo