Nghiên cứu về phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên: mục tiêu, nội dung và phương thức

Các tác giả

  • Phan Thái Hiệp Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

Developing professional competence - a core component of professional competence - is necessary for every teacher. To develop teachers' professional competence, in addition to individual teachers' efforts, the direction of managers is needed. The theoretical basis of the issue of developing teachers' professional competence needs to be determined on the basis of a comprehensive study of research and practical experience at home and abroad. The article explores the following issues: Developing teacher professional competence, meeting the requirements of innovating high school programs and textbooks; Objectives of professional competence development for teachers; Content of professional competence development for teachers; The path of professional development of teachers. Overview of research on developing professional competence for teachers is an urgent theoretical and practical issue in the current context in our country. From the theoretical basis obtained, the author offers some directions and measures to develop professional competence for primary school teachers, in which the school principal is the main subject.

Tài liệu tham khảo

Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world’s best-performing school systems come out on top. London, McKinsey & Company.

Beck, C., & Kosnik, C. (2006). Innovations in teacher education - A social constructivist approach. New York: State University of New York Press.

Borko, H. (2004). Professional Development and teacher learning: mapping the terrain. Educational Researcher, 33(8), 3-15.

Botha, D. C. (2019). The management of professional development of teachers in secondary schools. Master of Education in Education Leadership at the University of Pretoria.

Bộ GD-ĐT (2011a). Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2011b). Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.

Bộ GD-ĐT (2011c). Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.

Bộ GD-ĐT (2018a). Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bộ GD-ĐT (2019). Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bùi Minh Đức (chủ biên, 2017). Phát triển năng lực nghề cho sinh viên sư phạm. NXB Giáo dục Việt Nam.

Chế Thị Hải Linh (2017). Khung năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học trong bối cảnh mới. Tạp chí Giáo dục, 412, 8-10.

Dolfing, R. (2013). Teachers’ professional development in context-based chemistry education - Strategies to support teachers in developing domain-specific expertise. Doctoral dissertation. Utrecht University.

Đậu Thị Mỹ Long, Đinh Thị Hồng Vân (2019) Thực trạng phát triển nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 3 tháng 5, 43-48.

Đinh Thị Hoa, Lê Hồng Phượng, Đinh Thành Công (2019). Tự học và một số yêu cầu về tự học đáp ứng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 178-181.

Ganser, T. (2000). An ambitious vision of professional development for teacher (Vol. 84 (168). NASSP Bulletin.

Jamil, H., Abd, N., Raju, R. R., & Mohamed, A. R. (2014). Teacher Professional Development in Malaysia. Issues and Challenges (Universiti Sains Malaysia, Malaysia).

Krnel, D., & Bajd, B. (2009). Learning and E-Materials. Acta Didactica Napocensia, 2(1), 97-108.

Nguyễn Như An, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2019). Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, 456, 1-4.

Nguyễn Thị Lan Anh (2019). Đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 23-26.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Khắc Chu, Nguyễn Như Đông (2019). Xác định nhu cầu bồi dưỡng năng lực chuyên môn của cán bộ quản lí, giáo viên người dân tộc thiểu số để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 112-116.

Nguyễn Văn Y (2017). Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 402, 9-11.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers (6th edn). Paris, OECD Publishing.

Padwad, A., & Dixit, K. (2011). Continuing professional development: An annotated bibliography. New Delhi: British Council, India.

Phạm Hồng Quang, Nguyễn Danh Nam (2016). Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 2-5.

Từ Đức Văn (2020). Đổi mới bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hiện nay. Tạp chí Tâm lí học, 5(254), 26-36.

Trần Anh Tuấn (2016). Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 5, 2-4.

Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher professional development: An international review of the literature. Paris: International Institute for Educational Planning.

Vygotsky, S. L. (2004). Imagination and Creativity in Childhood. Journal of Russian and East European Psychology, 42(1), 7-97.

Yinger, R. J., & Hendricks-Lee, M. S. (2011). The language of standards and teacher education reform. Educational Policy.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Phan , T. H. (2024). Nghiên cứu về phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên: mục tiêu, nội dung và phương thức. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 109–115. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1181

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo tương tự

1 2 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.