Một số vấn đề lí luận về hoạt động phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Phan Thái Hiệp Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

In the current setting, the 2018 General Education Program has been implemented until its fourth year. Every year, modifications are made to the grade-level curriculum and textbooks. As a result of the “developing to adapt” movement, primary school teachers will need to take part in professional competence development activities even though they have received sufficient training to carry out teaching and education in accordance with the new curriculum and textbooks. To develop professional competence for primary school teachers meeting the requirements of the 2018 General Education Program, it is theoretically necessary to have a professional competence framework as a basis. The article's research is grounded in the 2018 General Education Program's requirements for professional competence development activities that create a Professional Competency Framework for primary school teachers to meet the program's standards. This competence framework has practical significance and is the basis for managers to carry out professional competence development for primary school teachers.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2019). Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bondurep, N. L., & Apdulinna, O.A. (1989). Tuyển tập: Chuẩn bị cho sinh viên làm công tác giáo dục ở trường phổ thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chính phủ (2021). Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 quy định việc quản lí trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Develay, M. (1994). Một số vấn đề về đào tạo giáo viên (Nguyễn Kì, Vũ Văn Tảo, Phan Hữu Chân dịch). NXB Giáo dục.

Fullan, M., & Hargreaves, A. (2013). Teacher Development And Educational Change (1st ed.). Routledge.

Huỳnh Văn Sơn (2016). Phát triển năng lực dạy học tích hợp - phân hóa cho giáo viên các cấp học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thị Lệ Hà (2019). Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 136-139.

Lương Việt Thái (2011). Một số đặc điểm của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học. Tạp chí Giáo dục, 269, 24-25.

Marie, F. H. (2009). What Makes A Good Teacher.

Meier, B. (2001). Moderne Didaktik. Grermany: Leipzig.

Nguyễn Công Khanh (chủ biên, 2014). Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Hữu Dũng (2001). Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông theo quan điểm nhà trường hiệu quả. Luận án tiến sĩ Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Văn Đệ, Phan Trọng Nam (2015). Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên ở các trường trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Giáo dục, 371, 5-7.

Nguyễn Vũ Bích Hiền (2016). Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs all learners. Alexandra, VA ASCD.

Trần Thị Bích Hồng (2018). Bồi dưỡng kĩ năng dạy học tích hợp và dạy học phân hóa cho giáo viên tiểu học. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 156-158.

Đã Xuất bản

20.05.2024

Cách trích dẫn

Phan, T. H. (2024). Một số vấn đề lí luận về hoạt động phát triển năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 4), 26–31. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1969

Số

Chuyên mục

Các bài báo