Thực trạng nhận thức của sinh viên sư phạm tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về giáo dục bình đẳng giới

Các tác giả

  • Ngô Thị Kim Hoàn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Nguyễn Phương Anh Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Nguyễn Khánh Chi Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Trần Thu Trang Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

Gender equality is recognized as an urgent and significant issue worldwide, extending beyond national boundaries. Presently, gender equality has increasingly demonstrated its role and has the potential to transform global perspectives. This progress is entirely positive, as gender equality not only aims to achieve fairness for women but also challenges prevailing ideologies concerning human rights. This study focuses on students majoring in Primary Education at Hanoi Metropolitan University. The article investigates the content and importance of gender equality education and conducts surveys to draw conclusions regarding the awareness of teacher education students at Hanoi Metropolitan University about gender equality education. In general, pre-service teachers in primary school have acquired preliminary knowledge regarding gender equity, gender-inclusive education, as well as the roles and impacts of these concepts on the learning environment and education. Moreover, they have demonstrated a conscious commitment to engaging in activities that foster the development of gender equality.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2022). Quyết định số 383/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2022 về việc ban hành kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Dung, M. T. T., & Brundrett, M. (2021). The efficacy of SECI model for the training of high school teachers in relation to gender equality in Vietnam. VNU Journal of Science: Education Research. https://doi.org/10.25073/ 2588-1159/vnuer.4530

Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2000). Xã hội học về giới và phát triển. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê Thị Chiêu Nghi (2001). Giới và dự án phát triển. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội (2006). Luật Bình đẳng giới. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Subrahmanian, R. (2005). Gender equality in education: Definitions and measurements. International Journal of Educational Development, 25(4), 395-407. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.04.003

UNESCO (2012). Gender Equality in Education: Looking Beyond Parity. https://eige.europa.eu/newsroom/events/ gender-equality-education-looking-beyond-parity

United Nations Development Program (2022). Gender equality strategy 2022-2025. https://genderequalitystrategy. undp.org/#

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Ngô, T. K. H., Nguyễn, P. A., Nguyễn, K. C., & Trần, T. T. (2024). Thực trạng nhận thức của sinh viên sư phạm tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về giáo dục bình đẳng giới. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 275–280. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1840

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả