Đào tạo giáo viên Tiểu học - Tiếng Anh tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: thực trạng và giải pháp

Các tác giả

  • Ngô Thị Kim Hoàn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Trần Phương Thanh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Nguyễn Diệp Ngọc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

In order to meet the demand of a high-quality labor force for primary education in Hanoi and the whole country, it is crucial to develop and implement a training program for primary school- English teachers. The article presents the results of a survey on the teachers and students participating in the primary school - English teacher training program at Hanoi Metropolitan University. The survey results have revealed the limitations regarding facilities, scientific research activities, textbook resources, as well as the English language proficiency of the staff, thereby suggesting a number of measures to contribute to improve the quality of this program. Implementing these measures well will make a practical contribution to improving the quality of training for students majoring in Primary Education - English teaching at Hanoi Metropolitan University in the foreseeable future.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2014). Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 về việc ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về Quy định đào tạo cử nhân sư phạm trình độ đại học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Bùi Minh Đức (2019). Xây dựng Chuẩn đầu ra trong đào tạo cử nhân sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 14, 1-6.

Diamond, R. M. (1997). Designing and assessing courses and curricula: A practical guide. San Francisco: Jossey-Bass.

Đỗ Thị Thúy Hằng (2013). Xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận phát triển và đánh giá. Tạp chí Quản lí giáo dục, 45, 31-34.

Hoàng Nam Hải (2017). Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên tiểu học trong các trường sư phạm. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 46(4B), 12-17.

Lê Đức Ngọc, Trần Hữu Hoan (2010). Chuẩn đầu ra trong giáo dục đại học. Tạp chí Khoa học giáo dục, 55, 4-6.

Trần Thị Hà Giang, Phạm Việt Quỳnh (2021). Chương trình đào tạo giáo viên tiểu học chất lượng cao tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: thực trạng và giải pháp. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 11, 101-106.

Wuensch, K. L. (2005). What is a Likert Scale? and How Do You Pronounce ‘Likert’?. East Carolina University.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.06.2023

Cách trích dẫn

Ngô , T. K. H., Trần , P. T., & Nguyễn , D. N. (2023). Đào tạo giáo viên Tiểu học - Tiếng Anh tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Giáo dục, 23(12), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/801

Số

Chuyên mục

Các bài báo