Giáo dục lòng từ bi cho thanh niên Phật tử quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Diệp Phương Chi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đoàn Thanh Việt Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Compassion is a necessary character for young Buddhists in particular and Vietnamese adolescent in general in cultivating their morality. Based on using theoretical research methods to build theories related to compassion education for young Buddhists and survey methods with questionnaires and interviews to determine the current status of training and developing compassion of young Buddhists in Go Vap District, Ho Chi Minh City, the article proposes three measures to educate compassion for young Buddhists: (1) Apply case studies to educate compassion for young Buddhists through Dharma talks; (2) Integrate compassion education content into extracurricular activities for young Buddhists; (3) Guide personal experience activities in the direction of promoting the development of compassion for young Buddhists. Conducting an experiment on one of the three measures, the experimental results demonstrated that the measure promoted the improvement of awareness and expression of self-compassion, compassion for others and compassion for the environment of young Buddhists. The results can be referenced for other studies on educating love and compassion for pupils and students towards a civilized and peaceful society.

Tài liệu tham khảo

Dalai Lama (2019). Cuộc cách mạng từ bi (Hoàng Phong dịch). NXB Hà Nội.

DeMarco, M. (2023). Compassion is more than niceness. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/ us/blog/soul-console/202307/compassion-is-more-than-niceness

Đặng Thị Lan (2006). Từ bi - Giá trị nhân bản của đạo Phật. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 22(1), 50-54.

Harvey, P. (2000). An Introduction to Buddhist Ethics. New York, Cambridge.

Kalupahana, D. J. (2008). Ethics in Early Buddhism. New Delhi, Motilal Banarsidass Publishers.

Lao Tử, Thịnh Lê (đồng chủ biên, 2001). Từ điển Nho - Phật - Đạo. NXB Văn học.

Lê Mạnh Thát, Tuệ Sỹ (đồng chủ biên, 2019). Dẫn vào tuệ giác Phật. NXB Hồng Đức.

Neff, K. D. (2011). Self‐compassion, self‐esteem, and well‐being. Social and Personality Psychology Compass, 5(1), 1-12.

Nguyễn Thị Luyến, Đặng Thị Dung (2018). Lí tưởng phụng sự xã hội của thanh niên Phật tử trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, 2(61), 1-4.

Quốc hội (2020). Luật Thanh niên. Luật số 57/2020/QH14, ban hành ngày 16/6/2020.

Trần Thị Hương (chủ biên, 2017). Giáo dục học đại cương. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Diệp, P. C., & Đoàn, T. V. (2024). Giáo dục lòng từ bi cho thanh niên Phật tử quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 350–355. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1857

Số

Chuyên mục

Các bài báo