Khảo sát về trình độ đào tạo và thực tế triển khai một số hoạt động giảng dạy của giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên

Các tác giả

  • Lê Anh Vinh Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Bùi Thị Diển Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Hoàng Phương Hạnh Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Bùi Diệu Quỳnh Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Phùng Thu Trang Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

The objectives of gifted high schools in Vietnam are discovering and nurturing talents for the country. In order to achieve these goals, gifted schools are generally prioritised not only in terms of facilities but also the recruitment of teachers. The article provides some preliminary findings on teachers' perspectives, qualifications, and teaching practices from their own perspectives about gifted education, thereby find out the current situation of the teachers in gifted institutions, including the strengths and limitations in the practical context. Based on the findings, recommendations are proposed to enhance the quality of education in order to achieve the original objectives.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2012). Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường trung học phổ thông chuyên (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2014). Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Copenhaver, R. W., Mc Intyre, D. J. (1992). Teachers’ perception of gifted students. Roeper Review, 14(3), 151-153.

Hanninen, G. E. (1988). A study of teacher training in gifted education. Roeper Review, 10(3), 139-144.

Hansen, J. B., Feldhusen, J. F. (1994). Comparison of trained and untrained teachers of gifted students. Gifted Child Quarterly, 38(3), 115-121.

Maker, C., Schiever, S. W. (2005). Teaching models in education of the gifted. PRO-ED, Inc. 8700 Shoal Creek Blvd, Austin, TX 78757.

Mills, C. J. (2003). Characteristics of effective teachers of gifted students: Teacher background and personality styles of students. Gifted Child Quarterly, 47(4), 272-281.

Neumeister, K. L. S., Adams, C. M., Pierce, R. L., Cassady, J. C., Dixon, F. A. (2007). Fourth-grade teachers' perceptions of giftedness: Implications for identifying and serving diverse gifted students. Journal for the Education of the Gifted, 30(4), 479-499.

Nguyen, T. M. P (2012). Chapter fourteen: Gifted Education in Vietnam over the History. Autonomous University of Yucatan in Mexico and the Mexican Foundation for Talent Development (Aptus), 223-231.

Reid, E., Horváthová, B. (2016). Teacher Training Programs for Gifted Education with Focus on Sustainability. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(2), 66-74.

Russell, J. L. (2018). High school teachers’ perceptions of giftedness, gifted education, and talent development. Journal of Advanced Academics, 29(4), 275-303.

Thủ tướng Chính phủ (2010). Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 về việc Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020.

Trịnh Lê Hồng Phương (2014). Xác định hệ thống các năng lực học tập cơ bản trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông chuyên. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 59, 109-120.

Vu, P. (2011). Gifted studends’ profiles and their attitudes towards a gifted program: The case of Vietnam. Gifted and Talented International, 26(1-2), 81-87.

Đã Xuất bản

05.08.2021

Cách trích dẫn

Lê , A. V., Bùi , T. D., Hoàng , P. H., Bùi , D. Q., & Phùng , T. T. . (2021). Khảo sát về trình độ đào tạo và thực tế triển khai một số hoạt động giảng dạy của giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên. Tạp Chí Giáo dục, 507(1), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/190

Số

Chuyên mục

Các bài báo