Nghiên cứu về việc xác định giá dịch vụ giáo dục của một số quốc gia trên thế giới và một số đề xuất

Các tác giả

  • Bùi Thị Diển Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Thị Chi Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Việt Hà Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Đoàn Thúy Hạnh Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Studying international experience on education finance policy, focusing on understanding the mechanism of building educational service price frames of some countries in the region and in the world is very necessary in the context of Vietnam currently. The article delves into the mechanism of determining the price of educational services in some countries around the world and points out some lessons for Vietnam. Our country is currently developing educational financial policies, a mechanism to determine the price of educational services and collect tuition fees in order to concretize the views and guidelines of the Party and State in order to improve the quality of education, promote socialization in education and training; at the same time, ensure that pupils and students who are entitled to social policies, ethnic minorities and poor students have access to education.

Tài liệu tham khảo

Archibald, R. B., Feldman, D. H. (2014). Why does college cost so much? Oxford University Press.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2019). Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 về Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kĩ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Chính phủ (2015a). Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Chính phủ (2015b). Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Du, Y., Sun, Z. (2016). Research on compulsory education financing in China. Springer.

Ehrenberg, R. G. (2020). The economics of tuition and fees in American higher education. In The Economics of Education, Academic Press, 345-352.

OECD (2019). Education at a Glance 2019: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris.

Robert, B. A., David, H. F. (2008) Explaining Increases in Higher Education Costs. The Journal of Higher Education, 79(3), 268-295, DOI: 10.1080/00221546.2008.11772099

Sở Giáo dục New South Wales (2020). Preschool class fees in government schools. Truy xuất từ https://policies.education.nsw.gov.au/policy-library/policies/preschool-class-fees-in-government-schools

Trung tâm phân tích chính sách thế giới (2020). Is education tuition-free? Truy xuất từ: https://www.worldpolicycenter.org/policies/is-education-tuition-free/is-primary-education-tuition-free

Yustanti, W., Anistyasari, Y., Elly Matul Imah. (2017). Determining student's single tuition fee category using correlation based feature selection and support vector machine. International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS). IEEE.

Zubairi, A., & Rose, P. (2017). Bright and Early: How financing pre-primary education gives every child a fair start in life. University of Cambridge.

Đã Xuất bản

20.08.2021

Cách trích dẫn

Bùi , T. D., Nguyễn , T. C., Nguyễn , V. H., & Đoàn , T. H. (2021). Nghiên cứu về việc xác định giá dịch vụ giáo dục của một số quốc gia trên thế giới và một số đề xuất. Tạp Chí Giáo dục, 508(2), 13–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/203

Số

Chuyên mục

Các bài báo