Thiết kế kế hoạch bài dạy STEM chủ đề “Tương tác từ” trong dạy học kiến thức “Từ trường” (Vật lí 12) nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Quang Linh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Cao Văn Trung Học viên cao học khóa 30, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

STEM education is being promoted in many countries, including Vietnam, as an integral part of the general education curriculum. It opens up opportunities for students to develop creativity, self-learning, and problem-solving capacity. A lesson plan on “Magnetic Interaction” for 12th-grade Physics was designed according to the STEM education approach to enhance students' problem-solving capabilities. To evaluate the effectiveness of the designed teaching plan, feedback was collected from 104 teachers. The survey results indicated that the plan, including 6 activities, successfully connected theory with practice, engaging students while adhering to the STEM design process and developing problem-solving skills. With a high consensus rate from experts, the teaching plan meets STEM education standards and effectively develops problem-solving capacity in students, providing valuable reference material for teachers teaching similar topics in STEM education.

Tài liệu tham khảo

Bystydzienski, J. M. (2020). Gender and STEM in Higher Education in the United States. Oxford Research Encyclopedia of Education. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1298

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. NXB Hồng Đức.

Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, A. (2014). STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research. National Academies Press.

Kim, M., & Park, M. (2019). Learning science in today's classroom: A pedagogical shift from teaching to learning. Education, 47(1), 75-90.

Nguyễn Anh Đức, Lê Thị Thu Hiền, Lê Chí Nguyện (2022). Tổ chức dạy học bài học STEM: “Chuyển động ném ngang - cầu phun nước” (Vật lí 10). Tạp chí Giáo dục, 22(2), 29-33.

Nguyễn Quang Linh, Ouyhuk Peelatom, Vilay Thanavong (2023). Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm “Nguồn điện xanh”. Tạp chí Giáo dục, 23(5), 35-40.

Nguyễn Thanh Nga, Trần Thị Xuân Quỳnh, Nguyễn Phương Uyên, Tạ Thanh Trung (2022). Một số nghiên cứu về năng lực STEM trên thế giới và đề xuất khung năng lực STEM cho học sinh phổ thông tại Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, 22(10), 48-53.

OECD (2013). PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy. OECD Publishing.

OECD (2018). Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Framework 2030. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). Using Multivariate Statistics (7th edition). Pearson.

Trần Thị Quỳnh Trang (2022). Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh: Nghiên cứu tại một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 22(21), 32-38.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, Q. L., & Cao, V. T. (2024). Thiết kế kế hoạch bài dạy STEM chủ đề “Tương tác từ” trong dạy học kiến thức “Từ trường” (Vật lí 12) nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 24(11), 37–41. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1906

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả