Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm “Nguồn điện xanh”

Các tác giả

  • Nguyễn Quang Linh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Ouyhuk Peelatom Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Vilay Thanavong Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

The Ministry of Education and Training as well as high schools have promoted and implemented experiential activities in various subject areas. These activities can help students develop their core competencies, particularly their general competencies such as creativity and problem-solving. How should experiential learning be organized to encourage students' creativity and problem-solving abilities? In this study, gathering expert opinions was used as the research method. Thirty specialists were interviewed with eight questions using a 5-point Likert scale regarding the activity of using “Green Electricity” in instructing the topic of “Electricity source and Electrical circuits” in Physics 11. The research result shows that this experiential activity helped the students develop their creative thinking and problem-solving skills over the course of two sessions and seven tasks. The findings can help teachers design and organize similar experiential activities in high schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Linstone, H. A., & Turoff, M. (1975). The Delphi method. Addison-Wesley Reading, MA.

Nguyễn Hữu Tuyến (2020). Hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động học trải nghiệm trong dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 477, 37-40.

Nguyễn Ngọc Duy (2018). Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án trong môn hóa học. Tạp chí Giáo dục, 443, 47-53.

Nguyễn Quang Linh, Dương Thị Thu Hương (2019). Bồi dưỡng năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên Sư phạm Vật lí theo mô hình giáo dục STEM. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái nguyên, 226(08), 101-107.

Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Hương (2020). Thiết kế và tổ chức hoạt động học trải nghiệm các chuyên đề học tập môn Sinh học ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 225(07), 350-355.

Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020). Đánh giá kết quả thực nghiệm nội dung và mô hình hoạt động trải nghiệm Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Giáo dục, 478, 17-20.

Nguyễn Thị Huyền Trang (2020). Áp dụng mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học địa lí phần “Kinh tế - xã hội” ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 479, 23-27.

Trần Đình Thiết, Lê Kim Long (2019). Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học về Silic và hợp chất của Silic nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 187-191.

Trần Thị Gái, Kiều Thị Kính, Ngô Thị Hoàng Vân (2020). Thiết kế hoạt động trải nghiệm thiên nhiên phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh cấp trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 492, 40-45.

Trần Thị Hải Lê (2020). Tổ chức hoạt động trải nghiệm với di tích lịch sử tại địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945 ở các trường trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Giáo dục, 483, 27-32.

Trịnh Thu Huyền (2020). Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của David Kolb trong giảng dạy học phần “Giáo dục môi trường” cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 193-196.

Vũ Thị Thi, Phạm Thị My (2020). Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Tin học ở trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, 475, 40-44.

Vũ Thị Thuỷ, Phạm Thị Huyền (2022). Vai trò của việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái nguyên, 227(09), 582-589.

Vũ Xuân Phương, Nguyễn Đắc Thanh (2020). Tổ chức hoạt động trải nghiệm loại hình câu lạc bộ karate ở các trường tiểu học tỉnh Bình Dương. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 171-175.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.03.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , Q. L., Ouyhuk , P., & Vilay , T. (2023). Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm “Nguồn điện xanh”. Tạp Chí Giáo dục, 23(5), 35–40. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/663

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả