Dạy đọc hiểu văn bản thông tin ở tiểu học

Các tác giả

  • Đỗ Xuân Thảo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Một trong những điểm mới của Chương trình Ngữ văn 2018 là coi văn bản thông tin là một trong ba loại văn bản chính để rèn luyện cho học sinh. Văn bản thông tin không chỉ chiếm một dung lượng lớn trong hệ thống ngữ liệu mà còn được quy định thành những yêu cầu cụ thể trong chuẩn đầu ra ở từng cấp học, từng lớp học. văn bản thông tin có vai trò quan trọng không chỉ trong tiếp nhận mà còn trong tạo lập văn bản. Xuất phát từ tầm quan trọng của văn bản thông tin, trên cơ sở những hiểu biết về đặc điểm của kiểu loại văn bản này, bài báo sẽ đưa ra những yêu cầu và một số biện pháp để đọc hiểu văn bản thông tin ở tiểu học; coi việc đọc hiểu văn bản thông tin quan trọng như đọc hiểu, cảm nhận và thưởng thức một văn bản văn học.

Tài liệu tham khảo

Anderson, R.C (1998). Becoming a nation of readers: The report of the Commission on Reading. Education and Treatment of Children, 389-396.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Ngọc Thống, Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp (2020). Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. NXB Đại học Sư phạm.

Đỗ Ngọc Thống, Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp, Lê Phương Nga (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt ở tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Phương Nga (2015). Đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh trong quá trình dạy học các tri thức tiếng Việt ở trường tiểu học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 9, tr 65-73.

National Institute for Educational Research (Viện Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia - Nhật Bản - NIER (1999). An International Comparative Study of School Curriculum. Tokyo.

Nguyễn Thị Hạnh (2017). Dạy học đọc hiểu ở tiểu học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Thị Thu Hương (2015). Đọc hiểu và chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Québec Education Program (2005). Cross - Curricular Competency - Broad Areas of Learning - Subject - Specific Competencies. MOE Canada.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.02.2021

Cách trích dẫn

Đỗ , X. T. (2021). Dạy đọc hiểu văn bản thông tin ở tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 1–4. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/28

Số

Chuyên mục

Các bài báo