Một số kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện theo tranh ở tiểu học

Các tác giả

  • Đỗ Xuân Thảo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

The ultimate goal of Vietnamese subject in elementary school is to form and develop students’ Vietnamese language skills (including listening, speaking, reading, and writing skill). Specifically, writing skills in general and narrative writing skill in particular are essential in not only helping students construct their own language but also developing their  thinking skills and personality. In fact, the level of students’ writing proficiency is currently not high with fixed templates and lack of ideas and creativity. Therefore, it is necessary to devise creative writing methods to resolve practice problems in teaching and learning writing at primary level. Given the understanding of literary creation and the characteristics of narative writing genre, the article proposes some creative narative writing techniques. These techniques would serve as meaniful implications to improve the quality of Vietnamese writing teaching and learning in elementary school in particular.

Tài liệu tham khảo

Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp (2018). Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2. NXB Đại học Sư phạm.

Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp (2020). Chiến thuật viết văn lớp 1. NXB Đại học Sư phạm.

Huỳnh Văn Sơn (2009). Giáo trình Tâm lí học sáng tạo. NXB Giáo dục.

Lê Phương Nga (2012). Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Huy Tú (1996). Đề cương bài giảng Tâm lí học sáng tạo (dành cho các lớp Cao học tâm lí). Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Xuân Yến (2018). Về khái niệm “Literacy” và việc dạy học đọc, viết cho học sinh tiểu học trong môn Tiếng Việt. Tạp chí Giáo dục, 433, 1-4.

Nguyễn Trọng Hoàn (2016). Kĩ năng tư duy sáng tạo trong dạy học Ngữ văn. Tạp chí Giáo dục, 391, 1-5.

Vưgôtxki, L. X. (2002). Trí tưởng tượng và sáng tạo ở lửa tuổi thiếu nhi. NXB Văn hóa Dân tộc.

Tải xuống

Đã Xuất bản

01.07.2022

Cách trích dẫn

Đỗ , X. T. . (2022). Một số kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện theo tranh ở tiểu học . Tạp Chí Giáo dục, 22(2), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/323

Số

Chuyên mục

Các bài báo