Kĩ năng mềm của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Vân Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The ability to find a suitable job and to have a successful career is not only by someone’s expertness or their working skills. As a result, newly-graduated students cannot find a job and have promotion if they do not have soft skills. The article presents the overview of soft skills and the effect of their requirements to newly-graduated students in the period of international integration. Secondly, the article discusses the students’ awareness in terms of developing soft skills and its usages in the eyes of the recruiters. Finally, the article gives some suggestions to enhance their soft skills and meet the needs of using those skills in the period of international integration for students in University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University Ho Chi Minh City in specific and other students in general.

Tài liệu tham khảo

Bronson, E. (2007). Career and technical education is ideally suited to teaching students the soft skills needed to succeed in the 21st century workplace. Techniques: Connecting Education & Careers, 82(7), 30-31.

Forland, Jeremy (2006). Managing Teams and Technology. UC Davis, Graduate School of Management.

Klaus, P. (2010). Communication breakdown. California Job Journal, 28, 1-9.

Marcel M. Robles. (2012). Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today’s Workplace. Business Communication Quarterly, 75(4), 453-465.

Nguyễn Thị Kiều Nga (2019). Thực trạng và giải pháp rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Vận tải Trung ương V. Tạp chí Giáo dục, 456, 15-20.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa (2010). Giáo dục giá trị và kĩ năng sống cho học sinh phổ thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Tùng Lâm (2014). Tác động của hội nhập quốc tế đối với công tác đào tạo và quản lí đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tạp chí Giáo dục, 327(1), 7-9.

Phạm Thị Hồng Hoa (2014). Tầm quan trọng của kĩ năng mềm trong giáo dục đại học. Tạp chí Giáo dục, 333, 24-26.

Thủ tướng Chính phủ (2016). Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 phê duyệt về “Khung trình độ quốc gia Việt Nam”.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2021). Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên (từ năm 2015 đến năm 2020) và báo cáo nhà tuyển dụng (từ năm 2015 đến năm 2021).

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.11.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. V. A. (2021). Kĩ năng mềm của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Giáo dục, 514(2), 28–33. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/283

Số

Chuyên mục

Các bài báo