Đánh giá năng lực giao tiếp toán học của học sinh thông qua nhiệm vụ mở về chủ đề vectơ

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Tân An Trường Đại học Sư phạm Huế
  • Nguyễn Trung Chánh Trường THPT Hòa Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu

Tóm tắt

In the current context of development and integration, the Mathematics general education program 2018 focuses on the development of learners’ mathematical competencies, including the competency to communicate in mathematics. The study was conducted with 36 grade 10 students, using 7 open tasks, related to the Vector chapter, with difficulty levels 3 and 4 according to PISA classification. The aim of this study is to assess students' mathematical communication competency, adapting the scale of Cai et al (1996) into the geometric content to create a specific scale consisting of 5 levels, 4 elements of each level including presentation, reasoning, using language and drawing. The results show that the students' mathematical communication competency was mainly at the average level (level 2), the number of students reaching the low level 0 and 1 was approximately 1/3 and the near proficiency level (level 2) was 1/4. In addition, the students could not explain mathematical results in oral form as well as in written form. Besides, open tasks created a communication environment in which mistakes    in students' understanding of vector knowledge were revealed.

Tài liệu tham khảo

Baran, A., & Kabael, T. (2021). An investigation of eighth grade students’ mathematical communication competency and affective characteristics. The Journal of Educational Research, 114(4), 367-380.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cai, J., Jakabcsin, M. S., & Lane, S. (1996). Assessing students' mathematical communication. School Science and Mathematics, 96(5), 238-246.

Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in the learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 61(1-2), 103-131.

Hancock, C. L. (1995). Implementing the assessment standards for school mathematics: Enhancing mathematics learning with open-ended questions. The Mathematics Teacher, 88(6), 496-499.

Hoa Ánh Tường (2014). Sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Thái Bảo Thiên Trung, Vương Vĩnh Phát (2019). Nghiên cứu năng lực giao tiếp toán học của học sinhtrong một tình huống dạy học đạo hàm. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 16(4), 40-52.

Maulyda, M. A., Annizar, A. M., Hidayati, V. R., & Mukhlis, M. (2020). Analysis of students’ verbal and written mathematical communication error in solving word problem. Conference Series, 1538.

Morgan, C., Craig, T., Schütte, M., & Wagner, D. (2014). Language and communication in mathematics education: An overview of research in the field. ZDM, 46(6), 843-853.

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: Author.

Nguyễn Thị Duyến (2014). Phát huy năng lực giao tiếp toán học của học sinh trong môi trường khảo sát Toán. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 59(2A), 157-167.

Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] (2019). PISA 2018 assessment and analytical framework. OECD Publishing.

Pugalee, D. K. (2004). A comparison of verbal and written descriptions of students’ problem solving practices. Educational Studies in Mathematics, 55, 27-47.

Rohid, N., Suryaman, S., & Rusmawati, R. D., (2019). Students’ mathematical communication skills in solving mathematics problems: A case in Indonesian Context. Anatolian Journal of Education, 4(2), 19-30.

Sanchez, W. B. (2013). Open-ended questions and the process standards. The Mathematics Teacher, 107(3), 206-211.

Thompson, D. R., & Chappell, M. F. (2007). Communication and representation as elements in mathematical literacy. Reading & Writing Quarterly, 23(2), 179-196.

Trần Vui (2019). Đánh giá trình độ toán - Hiểu sâu khái niệm và thành thạo kĩ năng cơ bản trong giải quyết vấn đề. NXB Đại học Sư phạm.

Turner, R., Blum, W., & Niss, M. (2015). Using competencies to explain mathematical item demand: A work in progress. In Assessing mathematical literacy (pp. 85-115). Springer, Cham.

Vũ Thị Bình (2016). Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

08.12.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. A., & Nguyễn , T. C. (2022). Đánh giá năng lực giao tiếp toán học của học sinh thông qua nhiệm vụ mở về chủ đề vectơ. Tạp Chí Giáo dục, 22(12), 18–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/453

Số

Chuyên mục

Các bài báo