Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phân môn Địa lí cấp trung học cơ sở

Các tác giả

  • Nguyễn Trọng Đức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

The 2018 General education program - The Master Program identifies problem solving and creativity as one of the general competencies learners need to be equipped with; which school subjects and other educational activities aim to develop, in addition to developing characteristic competencies. This study briefly presents the concept of competence, problem solving and creativity competencies as well as the abilities, processes and some active teaching methods to develop students' problem-solving and creativity capacities through Geography at the lower secondary level. The research results can serve as references for teachers in the teaching process to meet the goals of the general education program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - môn Lịch sử và Địa lí (cấp THCS) (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc (2001). Lí luận phương pháp dạy học Địa lí (phần Đại cương). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Lộc, Nguyễn Thị Lan Phương (đồng chủ biên, 2016). Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2007). Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông. Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông (Loan No1997-VIE).

Trần Thị Huế, Nguyễn Đức Dũng (2018). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số bài tập chương nhóm Nitơ (Hóa học 11 nâng cao). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 194-199.

Trần Việt Dũng (2013). Một số suy nghĩ về năng lực sáng tạo và phương hướng phát huy năng lực sáng tạo của người Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 49, 160-169.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. Đức. (2022). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phân môn Địa lí cấp trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 22(14), 36–42. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/479

Số

Chuyên mục

Các bài báo