Mối tương quan trong nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại Trường Đại học Cần Thơ

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Bích Phượng Trường Đại học Cần Thơ
  • Trần Lương Trường Đại học Cần Thơ
  • Đặng Thị Kim Liên Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

Apart from official school hours, universities need to organize a variety of extracurricular activities to help students develop soft skills during their university course. The article presents the current situation of educational extracurricular activities at Can Tho University. A survey of 520 managers/ lecturers and students at Can Tho University shows that the situation of implementation, the level of effectiveness and interest in the content of extra-curricular activities at Can Tho University is medium (mean =3,89). The correlation analysis between implementation, effectiveness and students’ interest in the content of extracurricular activities shows that there was a strong correlation between each of those factors. In addition, there we re differences in the assessment of managers, lecturers and students about the content of extracurricular activities. The research result is the basis for proposing measures to promote the implementation, students’ interest and eventually the effectiveness of the extracurricular activities for students of Can Tho University.

Tài liệu tham khảo

Amirah D., & Annisa, K. (2014). Students’ Extracurricular Activities in Higher Education and Its Effect on Personal Development and Academic Achievement (Case Study In Islamic State University of Suska Riau). Al-Ta'lim Online Journal, 21(3), 161. https://doi.org/10.15548/jt.v21i3.96

Anna Han & Kyungbin Kwon (2018). Students' Perception of Extracurricular Activities: a Case Study. Journal of Advances in Education Research, 3(3), 131-141.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2014). Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Đặng Vũ Hoạt (2001). Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. NXB Giáo dục.

Kenneth, R. B., Blake, N., Mark, N., & Phil, G. (2012). Clarifying the meaning of extracurricular activity: A literature review of definitions. American Journal of Business Education, 5(6), 693-703.

Nashwan, A. N. & Moham’d, M. A. (2020). The role of extracurricular activities in developing some cognitive skills among students of Isra University. Journal of Critical Reviews, 8(1), 96-1004.

Rafiullah, Fakhar Zaman & Jehanzaib Khan (2017). Positive Impact of Extracurricular Activities on University Students in Lahore, Pakistan. International Journal os Social Sciences and Management, 4(1), 22-31. https://doi.org/10.3126/ijssm.v4i1.16339

Trịnh Văn Biều, Lê Thị Kim Dung (2009). Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17, 170-181.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn, . T. B. P., Trần , L., & Đặng , T. K. L. (2022). Mối tương quan trong nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại Trường Đại học Cần Thơ . Tạp Chí Giáo dục, 22(14), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/484

Số

Chuyên mục

Các bài báo