Nghiên cứu thực trạng hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Bích Phượng Trường Đại học Cần Thơ
  • Trần Lương Trường Đại học Cần Thơ
  • Lư Thị Bé Bay Trường Đại học Cần Thơ
  • Nguyễn Trọng Nhị Trường Đại học Cần Thơ
  • Nguyễn Hoàng Nam Trường Đại học Cần Thơ
  • Tiêu Hoàng Phước Trường Đại học Cần Thơ
  • Diệp Thị Bích Quyền Trường Đại học Cần Thơ
  • Đặng Công Vinh Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

Career counseling is an important and indispensable activity in schools to improve students’ understanding of careers and orient them to choose an appropriate career to their age, ability, and family conditions. The 2018 general education Curriculum of the Ministry of Education and Training clearly specifies the content of career counseling through experiential activities and extracurricular activities. In order to propose practical measures of career counseling for students at non-public high schools, this study used a questionnaire survey with 135 students to assess the current situation of career counseling activities in non-public high schools in Ninh Kieu district, Can Tho city. The results show that most students acknowledged the need for career counseling for 10th graders, but the implementation of career counseling activities for 10th graders at non-public high schools were not sufficient. The research results are the basis for proposing career counseling measures for 10th-grade students in non-public high schools in Ninh Kieu district, Can Tho city on a regular basis.

Tài liệu tham khảo

Amoah, S. A., Kwofie, I., & Kwofie, F. A. A. (2015). The School Counsellor and Students' Career Choice in High School: The Assessor's Perspective in a Ghanaian Case. Journal of Education and Practice, 6(23), 57-65.

Bộ GD-ĐT (2003). Chỉ thị số 33/2003/CT-BGDĐT ngày 23/7/2003 về việc tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Gu, X., Tang, M., Chen, S., & Montgomery, M. L. (2020). Effects of a Career Course on Chinese High School Students' Career Decision‐Making Readiness. The Career Development Quarterly, 68(3), 222-237.

Hoàng Phê (2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Hoàng Phê (2020). Từ điển tiếng Việt. NXB Hồng Đức.

Nguyễn Thị Trường Hân (2011). Thực trạng công tác tư vấn hướng nghiệp ở một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 25, 116-120.

Nguyễn Trần Vĩnh Linh (2019). Lí thuyết về quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 16(4), 189-200.

Phan Thị Tố Oanh (1996). Nghiên cứu nhận thức nghề và dự định chọn nghề của học sinh phổ thông trung học. Luận án phó tiến sĩ Khoa học Sư phạm - Tâm lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Vũ Dũng (2000). Từ điển Tâm lí học. NXB Khoa học xã hội.

Yaqoob, U., Arif, F., Samad, M., & Iqbal, A. (2017). Career counselling and its knowledge among high school students in Pakistan. International Journal of Community Medicine and Public Health, 4(7), 2261-2268.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.03.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. B. P., Trần , L., Lư , T. B. B., Nguyễn, . T. N., Nguyễn , H. N., Tiêu , H. P., Diệp , T. B. Q., & Đặng , C. V. (2023). Nghiên cứu thực trạng hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Giáo dục, 23(5), 53–57. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/666

Số

Chuyên mục

Các bài báo