Thực trạng mức độ đáp ứng của phương tiện dạy học tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Triết Học viên cao học khoá 27, Trường Đại học Cần Thơ
  • Trần Lương Trường Đại học Cần Thơ
  • Nguyễn Thị Bích Phượng Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

Renovation of teaching facilities is an integral part of the fundamental and comprehensive education reform in Vietnam today. The current state of teaching facilities at primary schools in Ninh Kieu District, Can Tho City is still an unanswered question. Therefore, the study assesses the current quantity and quality of teaching facilities in primary schools in Ninh Kieu District, Can Tho City to lay a foundation for proposing appropriate measures to improve the quality and efficiency of using teaching tools  in primary schools. A survey questionnaire was distributed to 40 managers and 150 teachers at primary schools in Ninh Kieu District, Can Tho City. The results show that: the current quantity of teaching facilities in primary schools can only fulfil a part of the actual needs; some were unsatisfactory scientifically and economically due to the insufficient durability, low service life, and high maintenance costs. This is the basis for proposing measures to improve the quantity and quality of teaching facilities in primary schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GD-ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học.

Hà Văn Quỳnh (2020). Một số giải pháp quản lí và sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Khoa học giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 13-17

Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (2003). Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 3. NXB Từ điển Bách khoa.

Lê Hồng Hải (2019). Quản lí phương tiện dạy học tại các trường tiểu học thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Luận văn thạc sĩ ngành Quản lí giáo dục, Trường Đại học Quy Nhơn.

Lê Huy Hoàng (2008). Thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đại học. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thị Cẩm Nhung (2019). Giới thiệu một số phương tiện dạy học trong dạy học hình học ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 162-165.

Lillard, P. P. (2014). Phương pháp Montessori ngày nay. NXB Khoa học xã hội.

Nguyễn Thu Tuấn (2010). Mối quan hệ giữa phương pháp dạy học và phương tiện dạy học trong dạy mĩ thuật. Tạp chí Giáo dục, 251, 60-65.

Tô Xuân Giáp (1998). Phương tiện dạy học. NXB Giáo dục.

Trần Lương, Bùi Thị Mùi (2018). Giáo trình Giáo dục học. NXB Đại học Cần Thơ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.08.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , M. T., Trần , L., & Nguyễn , T. B. P. (2022). Thực trạng mức độ đáp ứng của phương tiện dạy học tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Giáo dục, 22(15), 36–41. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/496

Số

Chuyên mục

Các bài báo