Tiếp cận đánh giá quá trình trong thiết kế kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Hồng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Tóm tắt

Hình thành, phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn học nói chung và môn Khoa học tự nhiên nói riêng đã được khẳng định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để đánh giá hiệu quả việc thực hiện mục tiêu này cần phải sử dụng nhiều loại hình đánh giá khác nhau và đánh giá quá trình đã được đặc biệt coi trọng. Bài báo giới thiệu một số vấn đề: đánh giá và chức năng của đánh giá; đánh giá quá trình là gì? vì sao lại coi trọng đánh giá quá trình trong dạy học tiếp cận năng lực? quy trình thiết kế một hoạt động dạy học theo tiếp cận đánh giá quá trình như thế nào và ví dụ minh họa. Bài báo này giúp cho giáo viên có thể tham khảo trong xây dựng kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông đáp ứng mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2014). Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Ha Van Dung, Lai Phuong Lien (2018). Integrated teaching on core themes - a tool for students’ competency development in general education. Vietnam Journal of Education, 4, 58-64.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Văn Hồng (chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hồng Tú (2019). Giáo trình Vận dụng các tiếp cận dạy học trong dạy học sinh học để phát triển năng lực học sinh. NXB Đại học Thái Nguyên.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.02.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. H., & Nguyễn, T. Ánh T. (2021). Tiếp cận đánh giá quá trình trong thiết kế kế hoạch bài dạy môn Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 496(2), 29–34. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/51

Số

Chuyên mục

Các bài báo