Tổ chức dạy học mô hình hóa chủ đề “Nguyên hàm - tích phân” (Giải tích 12) ở trung học phổ thông

Các tác giả

  • Nguyễn Danh Nam Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Trương Hoàng Vinh Trường Đại học Cần Thơ
  • Nguyễn Văn Hồng Sở GD-ĐT thành phố Cần Thơ

Tóm tắt

In order to implement the fundamental and comprehensive renovation of education and training, it is required that general education shift from content-oriented approach to competency-oriented one. One of the central issues of mathematics education is the modeling in mathematics education and its application in practice. The article presents the process of organizing modelling teaching and learning with the topic “Primitives – integrals” using a specific example in oder to help students understand the nature of the  primitives and integrals concepts and apply them to the real world. This is an appropriate approach for Mathematics teachers in order to effectively implement the 2018 general education program, with a focus on innovating teaching and learning methods.

Tài liệu tham khảo

Blum, W., Leiss, D. (2006). How do students and teachers deal with mathematical modelling problems? The example “Sugarloaf”. In Haines, C. Galbraith P., Blum, W. and Khan, S. (2006). Mathematical modelling (ICTMA 12): Education, engineering and economics (pp. 222-231). Chichester: Horwood Publishing.

Blum, W., Niss, M. (1991). Applied Mathematical Problem Solving, Modelling, Applications, and Links to Other Subjects - State Trends and Issues in Mathematics Instruction. Educational Studies in Mathematics, 22, 37-68.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Freudenthal, H. (1991). Revisiting mathematics education. China Lectures. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Gravemeijer, K. P. E., Terwel, J. (2000). Hans Freudenthal a mathematician on didactics and curriculum theory. Journal of Curriculum Studies, 32(6), 777-796.

Lê Thị Hải Châu (2014). Mô hình hóa trong dạy học khái niệm đạo hàm. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 65, 05-18.

Muller, E., & Burkhardt, H. (2006). Applications and modeling for mathematics - Overview. In W. Blum, P.L. Galbraith, H-W. Henn, & M. Niss (Eds.). Modelling and applications in mathematics education: The 14th ICMI study (pp. 267-274). New York: Springer.

Nguyễn Danh Nam (2015). Quy trình mô hình hóa trong dạy học Toán ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 3, 01-10.

Streefland, L. (1991). Fraction in realistic mathematics education, a paradigm of development research. Dordrect: Kluwer Academic Publisher.

Treffers, A., Beishuizen, M. (1999). Realistic mathematics education in the Netherlands. In Thompson I. (Ed.) Issues in teaching numeracy in primary schools, Buckingham: Open University Press.

Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2003). The didactical use of models in realistic mathematics education: an example from a longitudinal trajectory on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54, 9-35.

Tải xuống

Đã Xuất bản

01.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , D. N., Trương , H. V., & Nguyễn , V. H. (2022). Tổ chức dạy học mô hình hóa chủ đề “Nguyên hàm - tích phân” (Giải tích 12) ở trung học phổ thông . Tạp Chí Giáo dục, 22(2), 17–22. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/326

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả