Đề xuất một số biện pháp phát triển “năng lực số” cho đội ngũ giáo viên trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Giang Trường THPT Trương Định, thành phố Hà Nội

Tóm tắt

Education 4.0 is an education that meets the human resource requirements for a modern industry where people and technology integrate to create new competences, one of which is digital competence. The article presents the concept and components of digital competence and proposes measures to develop digital competence for teachers in modern education. Researching on digital competence, analyzing components of digital competence and proposing some measures to develop digital competence will play an important role in improving the quality of teaching staff in particular and improving the overall quality of teaching and learning in modern education.

Tài liệu tham khảo

Lê Tự Nam Long, Nguyễn Thị Duyên (2020). Năng lực giải quyết vấn đề của học sinh: nghiên cứu trường hợp ước lượng diện tích với sự hỗ trợ của phần mềm Geometer’s Sketchpad. Tạp chí Giáo dục, 491, 10-15.

Nguyễn Bá Kim (2011). Phương pháp dạy học môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Hải Thập (chủ biên, 2017). Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Xuân Lạc (2017). Nhập môn lí luận và công nghệ dạy học hiện đại. NXB Giáo dục Việt Nam.

Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Huỳnh Công Thanh Hà, Nguyễn Hoàng Anh (2020). Vận dụng thuyết Đa trí tuệ trong dạy học chương “Dòng điện xoay chiều” (Vật lí 12) theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh. Tạp chí Giáo dục, 491, 16-21.

Sales, D., Cuevas-Cerveró, A., & Gómez-Hernández, J.-A. (2020). Perspectives on the information and digital competence of Social Sciences students and faculty before and during lockdown due to Covid-19. Profesional De La información, 29(4), e290423. https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.23

Trần Khánh Đức (chủ biên, 2022). Khoa học tư duy và phát triển năng lực tư duy khoa học trong giáo dục và đào tạo. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Thị Bích Ngân, Bùi Diệu Quỳnh, Lê Trung Thành, Trần Thị Bích Ngọc (2020). Tổng quan một số mô hình đào tạo trực tuyến sử dụng trong bồi dưỡng kĩ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên. Tạp chí Giáo dục, 492, 11-15.

UNESCO (2018). Digital skills critical for job and social inclusion. http://en.unesco.org/new/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion

We Are Social và Hootsuite (2020). Báo cáo Việt Nam Digital 2020. http://datareportal.com/reports/digital-2020

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. G. (2023). Đề xuất một số biện pháp phát triển “năng lực số” cho đội ngũ giáo viên trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp Chí Giáo dục, 22(19), 25–28. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/540

Số

Chuyên mục

Các bài báo