Nghiên cứu thực trạng nội dung giáo dục kĩ năng mềm theo mô hình SEL cho sinh viên các trường cao đẳng nghề tại thành phố Cần Thơ

Các tác giả

  • Trần Nguyễn Thu Thuỷ Trường Đại học Cần Thơ
  • Nguyễn Thị Bích Phượng Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

In the current context, university students are expected not only to develop professional knowledge, foreign languages and information technology proficiency, but also to pay attention to enhancing their soft skills to meet the expectations of the society. This article presents the current situation of soft skills training for students of vocational colleges in Can Tho City through investigating the SEL model-based soft skill education content. The results show that soft skill training were conducted quite frequently at the selected institutions while the level of integration of these contents into those schools’ curriculum was only average. Therefore, it is recommended that teachers at vocational colleges be provided with more opportunities to access, study, and apply the SEL model into their educational activities. This result hopefully leads to the appropriate solutions, improving the efficiency of SEL model-based soft skills education in further studies.

Tài liệu tham khảo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2017). Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Bùi Diệu Quỳnh (2020). Hướng dẫn thực hiện tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội trong các nhà trường tiểu học ở Anh Quốc. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 34, 61-64.

CASEL (2003). Safe and Sound: An educational leader’s guide to evidence-based social and emotional learning (SEL) Programs. https://casel.org/safe-and-sound-guide-to-sel-programs/

CASEL (2017). Key Implementation Insights from the Collaborating District Initiative. https://casel.org/casel-gateway-key-insights-from-cdi/

Giusti, G. (2008). Soft skills for Lawyers. Chelsea Publisher.

Huỳnh Văn Sơn (2008). Giáo trình kĩ năng mềm và tư vấn tâm lí cho học sinh trung học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Pollick, M. (2008). Soft skills for Bussiness man. Boston, American.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa (2010). Giáo dục giá trị và kĩ năng sống cho học sinh phổ thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Trần , N. T. T., & Nguyễn , T. B. P. (2023). Nghiên cứu thực trạng nội dung giáo dục kĩ năng mềm theo mô hình SEL cho sinh viên các trường cao đẳng nghề tại thành phố Cần Thơ . Tạp Chí Giáo dục, 22(23), 54–59. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/607

Số

Chuyên mục

Các bài báo