Xây dựng bài tập hóa học trong dạy học phần “Hợp chất hữu cơ có nhóm chức” (Hóa học 11) nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh

Các tác giả

  • Dương Minh Tú Trường THPT Lý Thường Kiệt, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Trung Ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Trần Trung Ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Chemistry exercises play a very important role in teaching chemistry, helping students develop thinking skills and necessary competencies to solve problems in life. This study proposes a process to design chemistry exercises in teaching Chemistry to assess students' knowledge application competency. This process is illustrated through designing the exercises in teaching the topic “Organic compounds with functional groups” (Chemistry 11) in high schools. The results of pedagogical experiments at a number of high schools in Ho Chi Minh City show that the use of the chemistry exercise collection could assess students' knowledge application competency.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Hóa học.

Đồng Thanh Lân, Trần Trung Ninh (2020). Sử dụng hệ thống bài tập gắn với thực tiễn trong dạy học chương “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm” (Hóa học 12) nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 9, 57-61.

Lê Thị Hóa, Đặng Thị Thuận An, Trần Trung Ninh (2019). Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập tiếp cận PISA trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 9 ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 02(50), 74-82.

Nông Thủy Kiều, Phạm Thị Mây, Trần Trung Ninh (2019). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua chủ đề dạy học STEM phần “Dẫn xuất hiđrocacbon” - Hóa học 11. Tạp chí Giáo dục, 456, 42-46.

Ngô Thị Ngọc Mai (2013). Xây dựng và sử dụng bài tập thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, 11, 73-77.

Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2014). Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Xuân Trường (2006). Sử dụng bài tập trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Phan Thị Thanh Hội, Nguyễn Thị Tuyết Mai (2017). Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học Sinh học 11. Tạp chí Giáo dục, 411, 37-40.

Trịnh Lê Hồng Phương, Lưu Thị Hồng Duyên (2015). Dùng bài tập Thử nghiệm để phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học cho học sinh phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học An Giang, 8(4), 46-59.

Trịnh Lê Hồng Phương, Phạm Thị Hương (2019). Xây dựng thang đánh giá năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn của học sinh trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 16(11), 693-708.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18.01.2023

Cách trích dẫn

Dương , M. T., Trần , T. N., & Trần , T. N. (2023). Xây dựng bài tập hóa học trong dạy học phần “Hợp chất hữu cơ có nhóm chức” (Hóa học 11) nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh . Tạp Chí Giáo dục, 22(24), 25–30. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/614

Số

Chuyên mục

Các bài báo