Nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực thích ứng nghề của sinh viên ngành Giáo dục mầm non

Các tác giả

  • Lê Thị Bích Ngọc Trường Đại học Hà Tĩnh

Tóm tắt

To meet the requirements of improving the quality of early childhood education, especially in the context that the new preschool education curriculum is being implemented, it is urgent that in the training process at university, in addition to knowledge, students need to be equipped with skills and corresponding competencies, especially vocational adaptability. However, the reality shows that students majoring in Early Childhood Education have limited ability to adapt to learning and vocational training activities, most of whom have not been equipped with the necessary knowledge and skills to form and develop vocational adaptive capacity. The article explores some theoretical issues about the structure of occupational adaptability for students in Early Childhood Education and proposes an appropriate structure of occupational adaptability in the process of training majors in Early Childhood Education, meeting the requirements of preschool education innovation in the new era. These are the basis for evaluating the training process and also the standard for students to train and develop their future career.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Thành Hưng (2012). Năng lực và giáo dục theo theo tiếp cận năng lực. Tạp chí Quản lí giáo dục, 43, 18-26.

Dương Thị Nga (2012). Phát triển năng lực thích ứng nghề cho sinh viên cao đẳng sư phạm. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Lê Ngọc Hòa (2017). Phát triển năng lực thích ứng nghề của sinh viên trong dạy học ngành công nghệ kĩ thuận điện, điện tử. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Mạc Văn Trang (2000). Thử đề xuất một quan niệm về nhân cách trong cơ chế thị trường. Tạp chí Tâm lí học, 4,18-22.

Nguyễn Thị Bảy (2019). Một số biện pháp phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 95- 98.

Nguyễn Thu Hà (2014). Giảng dạy theo năng lực và đánh giá theo năng lực trong giáo dục: Một số vấn đề lí luận cơ bản. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội - Nghiên cứu giáo dục, 30(2), 56-64.

Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2011). Cơ sở đổi mới phương pháp dạy học. Đại học Potsdam, Berlin.

Nguyễn Xuân Thức (2005). Sự thích ứng với hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên đại học sư phạm. Tạp chí tâm lí học, 8, 46-48.

Trần Khánh Đức (2012). Năng lực và năng lực nghề nghiệp. Tạp chí Giáo dục, 283, 23-26.

Trần Thị Minh Đức (2004). Nghiên cứu sự thích ứng của sinh viên năm thứ nhất - Đại học Quốc gia Hà Nội với môi trường đại học. Đề tài nghiên cứu khoa học đặc biệt cấp đại học quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. http://www.dhsphue.edu.vn/media/db_html_cmp_0603/3451_Q%C4%90_%C4%90HSP%20Ban%20hanh%20Chuan%20dau%20ra%20CTDT.pdf

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. http://daotao.hnue.edu.vn/Uploads/files/CDR-GDMN.pdf

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. https://hcmue.edu.vn/vi/?option=com_content&view=article&id=835&Itemid=802&lang=fr&site=66

Vũ Phương Liên, Trần Lan Anh (2018). Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực thích ứng nghề nghiệp của giáo viên mầm non. Tạp chí Giáo dục, 442, 15-22.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07.02.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. B. N. (2023). Nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực thích ứng nghề của sinh viên ngành Giáo dục mầm non . Tạp Chí Giáo dục, 23(3), 54–59. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/644

Số

Chuyên mục

Các bài báo