Nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Các tác giả

  • Phí Đình Khương Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
  • Khoàng Tuấn Việt Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Semi-boarding secondary schools for ethnic minorities in Muong Cha district, Dien Bien province is a type of specialized school in remote, isolated and extremely disadvantaged areas of Dien Bien province given the uneven educational levels in the area and the limited care and attention to education as well as the local students. The article analyzes and evaluates the current situation of adolescent reproductive health education management in semi-boarding junior high schools for ethnic minorities in Muong Cha district, Dien Bien province. The teachers are aware of the role and necessity of adolescent reproductive health education activities for students, yet have not applied appropriate and effective educational methods and have not been equipped with necessary skills and knowledge on a regular basis. The results of the study contribute to the systematization of theoretical issues, clarifying the theoretical basis for the management of adolescent reproductive health education activities in semi-boarding secondary schools for ethnic minorities in Muong Cha district, Dien Bien province, and improving the quality of education in ethnic minority semi-boarding secondary schools in Muong Cha district, meeting the current requirements of the general education renovation.

Tài liệu tham khảo

Blakemore, S. J. (2019). Adolescence and mental health. The Lancet, 393(10185), 2030-2031.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/0217 về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Đào Nguyễn Diệu Trang (2017). Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản ở nữ vị thành niên người dân tộc thiểu số, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Y dược, Trường Đại học Y dược Huế, 7(4), 21-28.

Gubhaju, B. B. (2002). Adolescent reproductive health in Asia. Asia Pacific Population Journal, 17(4), 97-119.

Lê Minh Thi, Ngô Anh Vinh (2023). Một số thách thức trong triển khai chính sách chăm sóc sức khỏe vị thành niên: Nghiên cứu trường hợp tại Khoa Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Y học Việt Nam, 523, 167-171.

Lê Thị Nhâm Tuyết (chủ biên, 2009). Nâng cao nhận thức về quyền sức khỏe sinh sản - sức khỏe tình dục và chất lượng cuộc sống. NXB Lao động - Xã hội.

Nguyễn Hữu Châu (chủ biên) (2005). Giáo dục dân số và sức khoẻ sinh sản vị thành niên thông qua hoạt động ngoại khóa trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thế Hùng (2005). Biện pháp bồi dưỡng năng lực giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên đối với bậc cha mẹ. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Bảo Hoa (2019). Một số định hướng thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở vung dân tộc thiểu số theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 1(10), 11-13.

Phạm Thu Hà (2021). Thực trạng và một số giải pháp thực hiện nội dung giáo dục địa phương tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạp chí Giáo dục, 499, 49-53.

Thủ tướng Chính phủ (2011). Quyết định 2013/2011/QĐ- TTg ngày 14/11/2011 ban hành Chiến lược Dân số và Sức khỏe Sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

UNFPA (2009). Adolescent sexual and reproductive health, toolkit for humanitarian settings. https://www.unfpa.org/publications/adolescent-sexual-and-reproductive-health-toolkit-humanitarian-settings

Võ Thị Kiều Mi, Đậu Thị Thanh Hằng, Trần Thanh Ngân, Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Đình Tùng (2020). Kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ khối Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Duy Tân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Duy Tân, 3(40), 121-136.

WHO (1997). Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings.

Tải xuống

Đã Xuất bản

04.06.2023

Cách trích dẫn

Phí , Đình K., & Khoàng , T. V. . (2023). Nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Tạp Chí Giáo dục, 23(11), 35–40. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/780

Số

Chuyên mục

Các bài báo