Thực trạng quản lí hoạt động hướng nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường trung học cơ sở: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Các tác giả

  • Phí Đình Khương Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
  • Lâm Thuỳ Dương Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Vocational education in high schools has been paid much attention by the Ministry of Education and Training, which is clearly reflected in the goal of general education, not only to help students develop comprehensively but also to equip students with skills needed to meet future career requirements. To improve the quality of this activity, it is necessary to innovate from the management. The article analyzes the current situation of management of vocational activities of secondary school students in Lang Giang district, Bac Giang province under the new general education program; from there, as a basis for proposing measures to improve the management of students' vocational activities in secondary schools in Lang Giang district in particular and in secondary schools in particular to meet the current requirements of general education reform.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2013). Giáo dục hướng nghiệp qua giáo dục nghề phổ thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Thị Thanh Nhàn (2020). Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 16-20.

Nguyễn Khắc Toàn (2020). Thực trạng quản lí hoạt động đào tạo nghề ở Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 284-288.

Nguyễn Minh Đường (2009). Liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp - Một xu thế thời đại. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 50, 6-8.

Nguyễn Minh Tuấn, Mai Thị Phương, Nguyễn Duy Long (2020). Điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục thường xuyên: thực trạng và biện pháp. Tạp chí Giáo dục, 491, 28-32.

Nguyễn Thị Minh Hòa (2007). Hướng nghiệp cho học sinh và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 24, 49-51.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012). Quản lí giáo dục một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Tất Dong, Nguyễn Như Ất (2002). Sự lựa chọn tương lai (Tư vấn về nghề nghiệp). NXB Thanh niên.

Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang (2020a). Kế hoạch số 52/KH-SGDĐT ngày 9/9/2020 về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang (2020b). Báo cáo số 385/BC-SGDĐT ngày 7/9/2020 về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021.

Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang (2020c). Kế hoạch số 1002/KH-SGDĐT ngày 4/9/2020 của về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022.

Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang (2020d). Hướng dẫn số 973/SGDĐT-VP ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021.

Trần Quang Anh Minh, Võ Lê Phú Hương, Đào Huỳnh Minh Ân, Lê Thị Phương Thúy (2020). Mức độ hiểu biết về hoạt động tư vấn hướng nghiệp của học sinh tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 275-278.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30.06.2022

Cách trích dẫn

Phí , Đình K., & Lâm , T. D. (2022). Thực trạng quản lí hoạt động hướng nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường trung học cơ sở: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Tạp Chí Giáo dục, 22(1), 28–34. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/317

Số

Chuyên mục

Các bài báo