Sự phát triển lời nói của trẻ em nói tiếng Việt: một nghiên cứu tổng quan

Các tác giả

  • Phạm Thị Bền Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Phạm Thị Hằng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Phạm Thị Vân VietSpeech EDU
  • Trần Thị Minh Thành Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Hoàng Thị Nho Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Bùi Thị Lâm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Lưu Thị Chung Trường Đại học Hoa Lư
  • Phạm Thị Hải Yến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Đào Thị Bích Thuỷ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Phạm Thuỳ Linh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Tóm tắt

Speech is an important area of children's development. Children's speech development has been studied for a long time and in many different languages around the world. Six studies on speech development of Vietnamese- speaking children conducted in Vietnam were found. Using content analysis, 5 main themes were concluded. General information (author, year, publication) were outlined. Participants’ demographic characteristics (location, spoken dialect, sample size, age, sex, status of socio-economic, development, hearing, oral motor) were described. Method to elicit of speech samples was described, including research design, technique, elicitation tool, scoring, transcription, reliability and examiners. Different speech analysis were addressed, including percentage of phonemes correct, phonological processes, criteria for age of acquisition. A synthesis of results including the percentage of correct phonemes, phoneme processing processes, and age of acquisition was presented. Given on the review results, the article discusses the gap and provides directions for future research on the speech development of Vietnamese-speaking children.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2010). Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

Crowe, K., & McLeod, S. (2020). Children's English consonant acquisition in the United States: A review. American Journal of Speech-Language Pathology, 29(4), 2155-2169. https://doi.org/10.1044/2020_AJSLP-19-00168

Le, X. T. T., McLeod, S., & Pham, B. (2022). Consonant accuracy and intelligibility of Southern Vietnamese children. Speech, Language and Hearing, 25(3), 315-324. https://doi.org/10.1080/2050571X.2021.1888195

Lee, S. A., Nguyen, T. P. M., Truong, N. T. Q., Dang, H. T. T., & Ha, N. C. (2022). Phonological development in Vietnamese children with the central Vietnamese dialect. 2022 Online APSLH Symposium: Innovation on Research and Practice of Speech, Language, and Hearing in Children. Proceedings of the Conference, 28-29.

Lưu Thị Lan (1996). Những bước phát triển ngôn ngữ trẻ em từ 1 đến 6 tuổi (trên tư liệu ngôn ngữ trẻ em ở nội thành Hà Nội. Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

McLeod, S., & Baker, E. (2017). Children’s speech: An evidence-based approach to assessment and intervention. Boston, MA: Pearson Education.

McLeod, S., & Crowe, K. (2018). Children's consonant acquisition in 27 languages: A cross-linguistic review. American Journal of Speech-language Pathology, 27(4), 1546-1571. https://doi.org/10.1044/2018_AJSLP-17-0100

Nguyễn Thị Ly Kha (2011). Nội dung đánh giá khả năng phát âm âm tiết tiếng Việt của trẻ mẫu giáo. Tạp chí Ngôn ngữ, 9, 6-17.

Nguyễn Thị Ly Kha, Phạm Hải Lê (2014). Lỗi phát âm âm tiết thường gặp ở trẻ 2-4 tuổi (tại Thành phố Hồ Chí Minh). Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 57(91), 9-21. https://journal.hcmue.edu.vn/index.php/hcmuejos/article/view/783

Phạm, B., & McLeod, S. (2019). Vietnamese-speaking children's acquisition of consonants, semivowels, vowels, and tones in Northern Viet Nam. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62(8), 2645-2670. http://www.doi.org/10.1044/2019_JSLHR-S-17-0405

Smit, A. B. (1986). Ages of speech sound acquisition: Comparisons and critiques of several normative studies. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 17(3), 175-186. http://www.doi.org/10.1044/0161-1461. 1703.175

Templin, M. C. (1957). Certain language skills in children. Minneapolis, MN: University of Minesota, The Institute of Child Welfar.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.01.2024

Cách trích dẫn

Phạm , T. B., Phạm, T. H., Phạm , T. V., Trần , T. M. T., Hoàng , T. N., Bùi , T. L., Lưu , T. C., Phạm , T. H. Y., Đào , T. B. T., & Phạm, T. L. (2024). Sự phát triển lời nói của trẻ em nói tiếng Việt: một nghiên cứu tổng quan. Tạp Chí Giáo dục, 24(2), 12–19. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1359

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả