Quy trình tổ chức hoạt động sáng tác truyện tranh thực tiễn hóa học cho học sinh trung học phổ thông theo mô hình "Dạy học kết hợp"

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Đại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Đào Thị Việt Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Kiều Phương Hảo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt

Chemistry is a subject with many practical contents for students to apply to solve real-life problems and creates opportunities for teachers to organize learning activities to develop creative problem-solving competence for students. This article presents the process of organizing activities to create comic strips with reality contents in Chemistry subject according to the blended learning model and shows the relationship between learning activities in the process and the development of creative problem-solving competence for high school students. The results of feedback from experts have shown the feasibility, suitability and effectiveness of the proposed teaching process.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Carman, J. M. (2005). Blended learning design: Five key ingredients. http://blended2010.pbworks.com/f/Carman.pdf

Chu Van Tiem, Dao Thi Viet Anh, Nguyen Thi Thanh Chi (2018). Developing Students’ Problem-Solving Capacity through the Teaching of Integrated Natural Science in Secondary Schools in Vietnam. American Journal of Educational Research, 6(6), 741-748.

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lý Hải Đăng, Thái Hoài Minh, Nguyễn Tiến Công (2019). Tổ chức dạy học chủ đề STEM “Sử dụng ancol trong sản xuất hoa khô” nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho HS. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 16(11), 679-692.

Nguyễn Ngọc Duy, Lê Quốc Khánh (2020). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án phần Hoá học phi kim trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 69(10), 57-72.

Nguyễn Văn Đại (2022). Vận dụng mô hình blended learning trong dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phan Đồng Châu Thủy, Phạm Lê Thanh (2016). Sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học Hóa học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Đại học Vinh, 4(82), 78-84.

Phạm Thị Bích Đào, Bùi Thị Huệ (2017). Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua tình huống dạy học và bài tập hóa học (Chương Oxi - Lưu huỳnh, Hóa học 10). Tạp chí Khoa học giáo dục, 147, 75-80.

Sari, S. A. (2021). Development of comic-based learning on reaction rate for learning to be more interesting and improving student’s learning outcomes. Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, 9(1), 151-167.

Staker H., & Horn M. B. (2012). Classifying K-12 blended learning. San Mateo, CA: Innosight Institute.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. Đại, Đào , T. V. A., & Kiều , . P. H. (2023). Quy trình tổ chức hoạt động sáng tác truyện tranh thực tiễn hóa học cho học sinh trung học phổ thông theo mô hình "Dạy học kết hợp" . Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 100–106. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/880

Số

Chuyên mục

Các bài báo