Xây dựng và sử dụng bài tập thực tiễn trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Khoa học tự nhiên của học sinh ở trường trung học cơ sở

Các tác giả

  • Chu Văn Tiềm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Đào Thị Việt Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt

In the 2018 general education curriculum, Natural Science is taught at the secondary level and is a compulsory subject. Testing and evaluating educational results to provide accurate, timely and valuable information about the level of standards (requirements to be met) of the subject and the progress of students to adjust teaching, management and program development activities are very important. The research proposes the process of designing practical exercises in testing and evaluating the learning results of students in Natural Science and how to use practical exercises in testing and assessing learning results of students in this subject. Proposing the process of developing practical exercises and analyzing how to use practical exercises in regular assessment and periodical assessment of Natural Science subjects will contribute to helping teachers deploy and implement innovative methods in the direction of developing learners' competence, meeting the goals of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán - Mô đun kiểm tra, đánh giá học sinh trung học cơ sở theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Khoa học tự nhiên.

Đặng Trần Xuân (2020). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức phần Hóa học phi kim trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hà Thị Lan Hương (2018). Xây dựng bài tập có nội dung thực tiễn phát triển năng lực tìm hiểu Khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 63, 277-285. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2018-0053

Lê Thanh Oai (2016). Thiết kế bài tập thực tiễn trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 396, 52-55.

Nguyễn Thị Diễm Hằng, Cao Cự Giác, Lê Danh Bình (2020). Một số dạng bài tập đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận PISA. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 33, 35-42.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Chu , V. T., & Đào , T. V. A. . (2023). Xây dựng và sử dụng bài tập thực tiễn trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Khoa học tự nhiên của học sinh ở trường trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 196–201. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1006

Số

Chuyên mục

Các bài báo