Dạy học dự án chủ đề “Chế tạo bình chữa cháy mini”(Chuyên đề học tập Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Lan Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Chu Văn Tiềm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Đào Thị Việt Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt

The current direction of fundamental and comprehensive reform of education in our country is to strongly shift the educational process from mainly equipping knowledge to comprehensively developing learners' competences and qualities. In which, problem solving and creativity is one of the basic competencies that need to be formed and developed for students. The study proposed a project-based teaching process in a chemistry-thematic teaching organization to develop problem-solving and creative abilities for high school students and illustrate this process in teaching the topic “Making mini fire extinguishers” (Special topic for learning Chemistry 10). Pedagogical experiment was implemented in 2 classes of 2 high schools through teaching the project “Making mini fire extinguishers” (Special Chemistry 10) to assess the development of problem solving competence and student creativity. The results after statistical processing of pedagogical experimental data show that applying project teaching in teaching the topic “Manufacturing mini fire extinguishers” has initially developed problem solving and creativity for students.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà (2010). Dạy và học tích cực. Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Sửu, Nguyễn Ngọc Duy (2017). Bước đầu nghiên cứu thực trạng năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh trung học phổ thông miền núi Tây Bắc và đề xuất biện pháp phát triển. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 156-163.

Nguyễn Thị Phương Thuý, Nguyễn Thị Sửu, Vũ Quốc Trung (2016). Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học hoá học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi phía Bắc. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 61(1), 22-29.

Phạm Thị Bích Đào (2010). Phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hóa học hữu cơ. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 58, 19-25.

Trần Thị Huế, Nguyễn Đức Dũng (2018). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số bài tập chương nhóm nitơ - Hóa học 11 nâng cao. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 194-199.

Vũ Thị Hiền, Trần Trung Ninh (2016). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua chủ đề dạy học tích hợp hợp chất của lưu huỳnh và mưa axit. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 61(6A), 54-65.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. L., Chu , V. T., & Đào , T. V. A. . (2023). Dạy học dự án chủ đề “Chế tạo bình chữa cháy mini”(Chuyên đề học tập Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 90–96. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/986

Số

Chuyên mục

Các bài báo