Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) trong dạy học thí nghiệm hóa học (Khoa học tự nhiên 8)

Các tác giả

  • Vũ Thị Thu Hoài Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Phùng Nhật Linh Học viên cao học QH-2021, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hoàng Mai Học viên cao học QH-2021, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đinh Thị Toàn Học viên cao học QH-2021, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Using augmented reality (AR) in education can help students enhance their ability to imagine and understand complex scientific concepts. AR increases the ability to visualize scientific concepts, increase interaction and real-life experiences for students. This article studies the application of AR to design the content of teaching experiments for “Matter and Its Transformations” in Natural Science grade 8, using the designed experiments in teaching to create interest in learning, creating conditions for students to promote their initiative and creativity in learning, and at the same time helping students develop specific competencies in Chemistry. The initial experimental results confirm that the application of AR in teaching chemistry experiments improves the interest and learning outcomes of natural science for high school students.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Chen, P., Liu, X., Cheng, W., & Huang, R. (2017). A review of using Augmented Reality in Education from 2011 to 2016. In Innovations in smart learning (pp. 13-18): Springer.

Dave, I. R., Chaudhary, V., & Upla, K. P. (2019). Simulation of analytical chemistry experiments on augmented reality platform. In Progress in Advanced Computing and Intelligent Engineering: Proceedings of ICACIE 2017, Volume 2 (pp. 393-403). Springer Singapore.

Molnár, G., Szűts, Z., & Biró, K. (2018). Use of augmented reality in learning. Acta Polytechnica Hungarica, 15(5), 209-222.

Nguyễn Tấn Ngọc (2020). Ứng dụng Augmented reality trong việc giảng dạy và học tập bơm cao áp Diese. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 58, 67-75.

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phạm Kim Chung, Nguyễn Quốc Huy (2020). Ứng dụng thực tế ảo tương tác 4D trong dạy học môn Vật lí và Hóa học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65(1), 184-191.

Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Hồng Hạnh, Vũ Đình Minh (2022). Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR trong dạy học trực tuyến theo hình thức Microlearning. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 18(S2), 35-39.

Thái Hoài Minh, Nguyễn Minh Tuấn (2020). Ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học nội dung Hóa học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17(11), 1970-1983.

Vũ Thị Thu Hoài, Vũ Thu Trang (2020). Sử dụng phần mềm Chemist by Thix để xây dựng thí nghiệm hóa học ảo nhằm phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 470, 40-45.

Wojciechowski, R., & Cellary, W. (2013). Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality environments. Computers & Education, 68, 570-585. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.02.014

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Vũ , T. T. H., Phùng , N. L., Nguyễn , T. H. M. ., & Đinh , T. T. . (2023). Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) trong dạy học thí nghiệm hóa học (Khoa học tự nhiên 8). Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 147–152. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/889

Số

Chuyên mục

Các bài báo