Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh thông qua dạy học phần “Halogen” (Hóa học 10)

Các tác giả

  • Vũ Thị Thu Hoài Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Dung Trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Nam Định

Tóm tắt

Assessment of student capacity is an indispensable step in teaching and developing capacity in high schools. Through assessment, teachers use appropriate teaching methods to develop student's abilities, and at the same time, students make adjustments to the learning process and practice skills to enhance their capacities. In teaching Chemistry, the capacity to apply knowledge and skills are one of the important core competencies which need to be formed and developed for students. The article proposes a competency framework to apply the knowledge and skills of students, including 5 component competencies with 12 manifestations. From there, the author develops criteria for assessing these competencíe for students through teaching Halogen - Chemistry 10. The experimental results initially confirm that the use of the criteria-based rating scale is effective in developing students' ability to apply knowledge and skills, meeting the requirements of teaching and developing capacity of the new general education program.

Tài liệu tham khảo

Anderson L. W, Karthwohl, D. R, et al. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Rivision of Bloom’s Taxonomy of Education Objectives. Allyn & Bacon. Boston, MA (Pearson Education Group).

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Biggs, J. B & Collis, K. F. (1982). Evaluating the Quality of Learning: The SOLO Taxonomy. Academic Press, New York.

Denyse Tremblay (2002). The competence-Based Approach: Helping learners become automous. In Adult Education- Alifelong Journey.

Dreyfus, S. E & Dreyfus, H. L. (1980). A Fiưe-Stage Model of the Mental Actiưities involved in Directed Skill Acquisition. Washington, DC: Storming Media.

Lê Kim Long, Nguyễn Thị Kim Thành (2017). Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Le Thi Dang Chi, Tran Trung Ninh (2018). Assessment of Problem Solving Ability and Creativity in Chemistry Teaching at Secondary Schools in Binh Dinh, Vietnam. American Journal of Educational Research, 6(6), 757-762. doi: 10.12691/education-6-6-26.

Melkam, Z. A. (2016). Teachers’ and Students’ Perceptions towards the Practice of Assessment of Learning: Implication for Future Job Performance of Would Be Graduates. American Journal of Educational Research, 4(12), 872-877. doi: 10.12691/education-4-12-4

Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh. (2014). Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Phan Thị Thanh Hội (2018). Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật (Sinh học 10). Tạp chí Giáo dục, 432, 52-56.

Phạm Văn Hoan, Hoàng Đình Xuân (2015). Đánh giá sự phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học phần Dẫn xuất Hidrocacbon (Hóa học 11). Tạp chí Giáo dục, 372, 39-47.

Taras, M. (2005). Assessment: Summative and Formative-Some Theoretical Reflections. British Journal of educational Studies, University of Sunderland, Blackwell Publishing Ltd, 53(4), 466-478.

Al Alhareth, Y. A. & Dighrir, I. A. (2014). The Assessment Process of Pupils’ Learning in Saudi Education System: A Literature Review. American Journal of Educational Research, 2(10), 883-891. doi: 10.12691/education-2-10-6.

Đã Xuất bản

05.10.2021

Cách trích dẫn

Vũ , T. T. H., & Nguyễn , T. D. (2021). Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh thông qua dạy học phần “Halogen” (Hóa học 10). Tạp Chí Giáo dục, 511(1), 24–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/240

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả