Thực trạng sử dụng thí nghiệm hóa học phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh ở một số trường trung học phổ thông Thành phố Hà Nội

Các tác giả

  • Vũ Thị Thu Hoài Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lê Thị Hiền Học viên cao học QH2020, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

The study examines the current situation of using chemical experiments in teaching to develop students’ capacity to apply learnt knowledge and skills into practice at some high schools in Hanoi. The survey results from 26 teachers and 279 students at 3 high schools reveals the levels of interest and the difficulties of teachers in competency-based teaching together with students' evaluation and needs regarding the lessons with chemical experiments. On the basis of the objectives of the 2018 general education curriculum and the assessment results of the actual situation of using experiments in teaching chemistry, the author proposed a framework of applying learnt knowledge and skills into practice for students, which includes 8 component competencies with 11 specific expressions. This competency framework serves as a basis for further research on measures to develop and evaluate high school students’ capacity to apply learnt knowledge and skills into practice.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2019). Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Thị Thanh Thư, Phạm Thị Bích Đào (2021). Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học chủ đề STEM tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn hóa học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học giáo dục, 66(4E), 271-282.

Denyse, T. (2002). The Competency-Based Approach: Helping learners become autonomous. Adult Education-A Lifelong Journey.

Ngô Thu Hằng, Phạm Thanh Nga, Trần Trung Ninh (2021). Dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường chủ đề Webquest “Dấu chân Carbon” nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng cho học sinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học giáo dục, 66(4E), 81-94.

Nguyễn Cương, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sửu, Đặng Thị Oanh, Trần Trung Ninh, Nguyễn Mai Dung, Hoàng Văn Côi, Nguyễn Đức Dũng (2010). Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học (tập 3). NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Phan Thị Thanh Hội (2018). Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật - Sinh học 10. Tạp chí Giáo dục, 432, 52-56.

OECD (2002). Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation.

Qing, Z., Ni, S., & Hong, T. (2010). Developing critical thinking disposition by task-based learning in chemistry experiment teaching. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4561-4570. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.731

Rasto, R., Muhidin, S. A., & Islamy, F. J. (2021) The influence of knowledge sharing and competence on academic performance. Cypriot Journal of Educational Science, 16(3), 928-938. https://doi.org/10.18844/cjes.v16i3.5764

Vũ Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Dung (2021). Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh thông qua dạy học phần “Halogen” (Hóa học 10). Tạp chí Giáo dục, 511, 24-29.

Weinert, F. E (2001). Concept of Compentence: A Conceptual Clarification. In: Defining and Selecting key Competencies, Rychen D.S & Salgancick, L.H (EDs). Gottingen Germanu: Hogrete and Hurber.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.03.2023

Cách trích dẫn

Vũ , T. T. H., & Lê , T. H. (2023). Thực trạng sử dụng thí nghiệm hóa học phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh ở một số trường trung học phổ thông Thành phố Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 23(6), 19–25. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/671

Số

Chuyên mục

Các bài báo