Quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở

Các tác giả

  • Đỗ Thị Tố Như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Nguyễn Thị Việt Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt

In teaching experiential and career guidance activities for lower secondary students in particular, and every subject under the 2018 General Education Program in general, it is extremely important for teachers to understand the Program and textbooks, contributing to achieving the general educational goals as well as the objectives of the subject. The general education curriculum is an important framework that officially states the educational goals and requirements for expected students' competencies. The article focuses on clarifying the concept and importance of the curriculum and textbooks, explaining how to use the program and textbooks to design experiential activities for 7th grade students, facilitating students’ knowledge acquisition in a practical and vivid way and  providing a detailed process of designing experiential activities. Besides, the article presents some examples to illustrate the use of the program and textbooks in designing experiential activities for 7th grade students, promoting readers’ understanding of how to use the program and textbooks to design experiential activities for secondary school students.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Kelly, A. V. (2004). The curruculum: theory and pratice. SAGE Publication.

Lưu Thu Thuỷ (tổng chủ biên), Trần Thị Thu (chủ biên), Nguyễn Thanh bình, Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy (2021). Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). NXB Giáo dục Việt Nam.

Monika, M., & Milena, I. G. (2020). The use of textbooks in the teaching-learning Process. https://doi.org/10.18690/978-961-286-358-6.10

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.09.2023

Cách trích dẫn

Đỗ , T. T. N., & Nguyễn , T. V. N. (2023). Quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 23(17), 14–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/940

Số

Chuyên mục

Các bài báo