Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Việt Nam

Các tác giả

  • Bùi Minh Đức Trường Đại học Sư phạm 2
  • Lê Thanh Hà Trường Đại học Sư phạm 2
  • Phạm Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Sư phạm 2
  • Nguyễn Thị Hồng Nhật Trường Đại học Sư phạm 2
  • Nguyễn Thị Việt Nga Trường Đại học Sư phạm 2
  • Nguyễn Ngọc Tú Trường Đại học Sư phạm 2

Tóm tắt

The research was conducted in order to analyze the factors influencing the outcomes of a training program designed for high school teachers in Northern midland and mountainous provinces. On the basis of the analysis, the researchers proposed feasible recommendations so as to enhance the effectiveness of teacher-fostering programs. The study recruited 3042 key primary, secondary and high school teachers who came from Vinh Phuc, Phu Tho, Tuyen Quang, Ha Giang, Yen Bai, Lao Cai, and Bac Giang and were acknowledged to have accomplished Module 1 in the training program. It was obvious from the investigation that male teachers and teachers belonging to ethnic majority groups outperformed female teachers and teachers coming from ethnic minority communities regarding their training achievements. Furthermore, the linear regression analysis indicated that the following factors namely Organizing of Training, Assessment Methods, Training Materials and Training Contents affected the training quality from the highest to the lowest, respectively. The paper presents recommendations to address the constraints and to improve the quality of training programs for school teachers so that they are able to meet the needs of the 2018 General Education Program in the coming years.

Tài liệu tham khảo

Abakah, E., Widin, J., & Ameyaw, E. K. (2022). Continuing Professional Development (CPD) Practices Among Basic School Teachers in the Central Region of Ghana. SAGE Open, 12(2). https://doi.org/10.1177/21582440221094597

Đầu Thị Thu (2014). Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên - Biện pháp quan trọng góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện này. Tạp chí Giáo dục, 326, 7-23.

Đỗ Hồng Thái (2016). Một số hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông qua hợp tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục. Tạo chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 21-58.

Geldenhuys, J. L., & Oosthuizen, L. C. (2015). Challenges influencing teachers' involvement in continuous professional development: A South African perspective. Teaching and Teacher Education, 51, 203-212.

Guskey, T. R. (2002). Evaluating Professional Development. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (2014). Môi trường học tập kiến tạo trong lớp bồi dưỡng giáo viên. Tạp chí Giáo dục, 338, 33-34.

Nguyễn Thị Ty (2016). Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 56-58.

Nguyen, T. H. N. (2019). Teachers’ implementation of computer-assisted language learning in the context of educational change in Vietnam. In V.C. Le, H. T. M. Nguyen, T. T. M. Nguyen & R. Barnard (Eds.). Building teacher capacity in English language teaching in Vietnam (pp. 133-149). New York, NY: Routledge.

Nicolaidis, K., & Mattheoudakis, M. (2008). Utopia vs. reality: the effectiveness of in‐service training courses for EFL teachers. European Journal of Teacher Education, 31(3), 279-292.

Prenger, R, Cindy, L. P, & Adam, H. (2017). Factors Influencing Teachers’ Professional Development in Networked Professional Learning Communities. Teaching and Teacher Education, 68, 77-90.

Pyle, A., L. Wade-Woolley, and N. L. Hutchinson. (2011). Just Listen to Us’: The Role of Teacher Empowerment in the Implementation of Responsiveness to Intervention. Alberta Journal of Educational Research, 57(3), 258-272.

Seçer, Z. (2010). An Analysis of the Effects of In‐Service Teacher Training on Turkish Preschool Teachers’ Attitudes Towards Inclusion. International Journal of Early Years Education, 18(1), 43-53.

Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., & Thomas, S. (2006). Professional Learning Communities: A Review of the Literature. Journal of Educational Change, 7(4), 221-258. https://doi.org/10.1007/s10833-006-0001-8

Voogt, J., Westbroek, H., Handelzalts, A., Walraven, A., McKenney, S., Pieters, J., & de Vries, B. (2011). Teacher learning in collaborative curriculum design, Teaching and Teacher Education, 27(8), 1235-1244.

Tải xuống

Đã Xuất bản

14.04.2023

Cách trích dẫn

Bùi , M. Đức, Lê , T. H., Phạm , T. H. H., Nguyễn , T. H. N., Nguyễn , T. V. N., & Nguyễn , N. T. (2023). Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 23(8), 52–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/699

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>