Quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học cấp trung học phổ thông trên cơ sở phân tích nguồn lực tại địa phương

Các tác giả

  • Trương Thị Thanh Mai Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  • Kiều Thị Kính Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

Biology is an area of experimental science with a significant body of knowledge connected to practice. Therefore, planning experiential learning opportunities for students is crucial for the construction and development of their biology competences. The paper outlines the method for planning and setting up hands-on biology lessons based on an examination of the support competence of pertinent neighborhood resources. This article presents the process of designing and organizing experiential activities in teaching Biology based on analyzing the support ability of relevant local resources. These are recommendations for high school teachers to use when planning and structuring experiential learning activities to meet the critical requirements of the 2018 general education curriculum of which the competence-based model is extremely highlighted.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đào Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hằng (2018). Học tập trải nghiệm - Lí thuyết và vận dụng vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 433, 36-40.

Dương Thị Kim Oanh, Khưu Thị Huỳnh Ngọc (2021). Một số vấn đề lí luận về dạy học trải nghiệm môn Sinh học 10. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 44, 21-26.

Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2017). Experiential learning theory as a guide for experiential educators in higher education. Experiential Learning & Teaching in Higher Education, 1(1), 7-44.

Nguyễn Thị Diệu Phương, Đặng Thị Dạ Thủy (2020). Thiết kế hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học phần Sinh học cơ thể - Sinh học 11. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Huế, 2, 66-76.

Trần Thị Gái (2017). Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 144, 59-64.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Trương , T. T. M., & Kiều , T. K. . (2023). Quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học cấp trung học phổ thông trên cơ sở phân tích nguồn lực tại địa phương. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 130–136. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/994

Số

Chuyên mục

Các bài báo