Dạy học theo nhóm có sử dụng thí nghiệm phần “Từ trường” (Vật lí 11) nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh

Các tác giả

  • Lê Thị Minh Phương Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Lê Văn Giáo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Lê Thanh Huy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

The 2018 general education program identifies collaborative competence as one of the core competencies to be formed and developed for learners. Teaching Physics in general and particularly teaching this subject, as an experimental science subject, in groups, students have many opportunities to work together, exchange and discuss to solve learning tasks to form and develop collaboration competence. This study proposes a group-based teaching procedure using experiments to develop students' collaboration competence. This process is illustrated with the lesson “Magnetic fields of electric currents in irregularly-shaped conductors” (Physics 11). The pedagogical experiment was conducted at Thuan Hoa High School, Hue City in the school year 2022-2023 in group-based teaching using experiments with some knowledge units of the chapter “Magnetic field” (Physics 11) in order to develop collaboration competence. The findings have confirmed the feasibility of the proposed process.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đinh Quang Báo (chủ biên), Phan Thị Thanh Hội, Trần Thị Gái, Nguyễn Thị Việt Nga (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Sinh học - trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thị Minh Hoa (2015). Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Lê Văn Giáo, Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn (2005). Một số vấn đề về dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông. NXB Giáo dục.

Marzano, R. J., Pickering, D. J., & Pollock, J. E. (2005). Các phương pháp dạy học hiệu quả. NXB Giáo dục.

Nguyễn Quách Bảo Nguyên, Hồ Thanh Liêm (2021). Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua việc tổ chức hoạt động dạy học dự án: Nghiên cứu trường hợp dạy học bài “Dòng điện trong chất điện phân” (Vật lí 11). Tạp chí Giáo dục, 512, 11-16.

Nguyễn Thế Khôi (tổng chủ biên, 2010). Vật lí 11 (sách giáo viên). NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Văn Đồng (1979). Phương pháp giảng dạy Vật lí. NXB Giáo dục.

Tô Xuân Giáp (2000). Phương tiện dạy học. NXB Giáo dục.

Trần Duy Hưng (2002). Tổ chức dạy học cho học sinh trung học cơ sở theo các nhóm nhỏ. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trần Quỳnh (2019). Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học trên lớp chương Động lực học chất điểm. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, 129(6A), 29-41.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02.10.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. M. P., Lê , V. G., & Lê , T. H. (2023). Dạy học theo nhóm có sử dụng thí nghiệm phần “Từ trường” (Vật lí 11) nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh . Tạp Chí Giáo dục, 23(19), 1–7. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1065

Số

Chuyên mục

Các bài báo