Tổ chức dạy học chủ đề STEM “Bếp năng lượng mặt trời” (Khoa học tự nhiên 9) nhằm bồi dưỡng năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Các tác giả

  • Trần Thị Kim Tân Học viên Cao học K43, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  • Lê Thanh Huy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

In Vietnam, STEM education is directed to be extensively implemented by the Ministry of Education and Training, and this model is considered an educational framework for shaping future careers for students, in response to the educational reform outlined in the 2018 general education curriculum. The article analyzes the theoretical foundation of teaching using the STEM education model in nurturing students' career orientation competence. Subsequently, we propose a process for organization of the teaching based on this model. In accordance with this, we have developed the STEM theme “Solar Energy Stove”, subsequently, we have implemented teaching with a focus on nurturing students' career orientation and pedagogical experimentation. The research findings indicate the feasibility of the teaching organization, nurturing students' career orientation competence, thus meeting the requirements for educational innovation as outlined in the 2018 general education curriculum.

Tài liệu tham khảo

Algadheeb, N. A. (2015). Professional/career orientation, awareness, and their relationship to locus of control. Journal of College Teaching & Learning (TLC), 12(1), 13-38.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2019). Tài liệu tập huấn về giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Nguyễn Đăng Thuấn, Nguyễn Hoàng Phúc (2020). Vận dụng Mô hình dạy học 5E trong dạy học chương “Chất khí” (Vật lí 10) ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 492, 34-39.

Nguyễn Thành Hải (2017). Giáo dục STEM/STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Nguyễn Thanh Nga (chủ biên), Phùng Việt Hải, Nguyễn Quang Linh, Hoàng Phước Muội (2017). Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm Nguyễn Cẩm Tú, Trần Văn Đạt, Phạm Ngọc Thạch (2022). Quản lí hoạt động trải nghiệm môn Khoa học tự nhiên theo định hướng giáo dục STEM ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(11), 54-61.

Tsupros, N., Kohler, R., & Hallinen, J. (2009). STEM education: A project to identify the missing components. Intermediate Unit 1 and Carnegie Mellon, Pennsylvania.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Trần , T. K. T., & Lê , T. H. (2024). Tổ chức dạy học chủ đề STEM “Bếp năng lượng mặt trời” (Khoa học tự nhiên 9) nhằm bồi dưỡng năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 49–54. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1158

Số

Chuyên mục

Các bài báo