Dạy học nội dung “Thống kê” (Toán 7) thông qua hoạt động trải nghiệm

Các tác giả

  • Nguyễn Phương Thảo Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Hồ Ngọc Nhất Linh Trường THCS-THPT Võ Văn Kiệt, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Tóm tắt

In the Math Education Curriculum for Grade 7, Chapter “Statistics” consists of numerous practical applications, which is an advantageous condition for organizing experiential activities in teaching Mathematics. The organization of experiential activities through teaching this content helps to construct students’ knowledge and establish a connection between mathematics and real-life practice, create learning interest, and help students consolidate and deepen their knowledge of the subject, and promote their positivity, proactiveness, creativity and life skills. In the scope of this article, we present some issues of experiential activities in general, experiential activities in Mathematics in particular, and illustrate with a lesson plan for the chapter “Statistics” (Math 7). The experimental results show that organizing experiential activities helps to improve the quality of teaching and learning. In order to gain effectiveness of experiential teaching and enhance students’ experience, before organizing activities, schools and teachers need to invest, research, and plan out specific tasks for implementation. It is also important to create and promote motivation and spirit for students and each activity should be followed by review and rewards.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Thị Thanh Mai (2020). Vận dụng mô hình học trải nghiệm để nâng cao kĩ năng sư phạm cho sinh viên thông qua học phần thực hành dạy học Toán. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17(5), 775-784.

Đào Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hằng (2018). Học tập trải nghiệm - Lí thuyết và vận dụng vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 433, 36-40.

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Lê Huy Hoàng (2021). Giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018: định hướng và tổ chức thực hiện. Tạp chí Giáo dục, 516, 1-6.

Nguyễn Hữu Tuyến (2016). Một số đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 131, 67-69.

Nguyễn Thị Liên (2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.11.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , P. T., & Hồ , N. N. L. (2023). Dạy học nội dung “Thống kê” (Toán 7) thông qua hoạt động trải nghiệm. Tạp Chí Giáo dục, 23(21), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1087

Số

Chuyên mục

Các bài báo