Thiết kế tình huống có bối cảnh thực trong dạy học bài “Hàm số và đồ thị” (Toán 10)

Các tác giả

  • Nguyễn Phương Thảo Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Huỳnh Minh Tuấn Công Ty TNHH United Kingdom Academy

Tóm tắt

Currently, a rising trend of teaching in general and teaching Mathematics in particular is to connect with students' real lives, developing key knowledge and skills, and creating opportunities for students to experience and apply mathematics into practice. In teaching Mathematics, exploiting real-life contexts will help students gain experiences, promote engagement and initiative in learning, and grasp the way to solve problems in life. This study proposes the process of designing situations with real-life contexts in teaching Mathematics and illustrates this process through designing situations with real-life contexts in teaching the lesson “Functions and graphs” (Math 10 ). Using situations with real contexts in teaching Mathematics is found to help students realize that studying Mathematics is not only to learn mathematical knowledge and skills but also to apply it to solve common problems in life.

Tài liệu tham khảo

Đỗ Hoàng Mai (2017). Thiết kế tình huống dạy học hiệu quả môn Toán ở tiểu học. Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hinton, A. (2015). Understanding context: Environment, language, and information architecture. O'Reilly Media, Inc.

Hồ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Tân An (2022). Sử dụng tiếp cận dạy học theo bối cảnh nhằm thúc đẩy năng lực giải quyết vấn đề về phương trình cho học sinh lớp 10. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 19(12), 2002-2015. https://doi.org/10.54607/hcmue.js.19.12.3442(2022)

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lê Thùy Trang, Phạm Anh Giang, Nguyễn Tiến Trung (2021). Vận dụng lí thuyết giáo dục toán thực (Realistics Mathematics Education) trong dạy học: một số thách thức, nguyên tắc và khuyến nghị. Tạp chí Giáo dục, 494, 37-43.

Phạm Nguyễn Hồng Ngự (2020). Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh qua khai thác chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Phạm Thị Ánh Hồng (2022). Quy trình xây dựng tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học môn “Tự nhiên và xã hội” nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh lớp 3. Tạp chí Giáo dục, 22(21), 19-25.

Phạm Thị Hải Châu (2021). Thiết kế tình huống thực tiễn có bối cảnh thực trong dạy học môn Toán ở tiểu học. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 40, 30-35.

Phan Trọng Ngọ (2005). Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Tấn Minh, Nguyễn Dương Hoàng (2022). Thiết kế tình huống dạy học khái niệm “Hai vectơ bằng nhau” (Hình học 10) theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 22(18), 7-11.

Trần Trung (2018). Khai thác bối cảnh thực trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 3, 47-50.

Trần Trung, Nguyễn Thị Dung (2020). Một số biện pháp dạy học Đại số và Giải tích 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn. Tạp chí Giáo dục, 479, 8-12.

Trịnh Thị Phương Thảo, Chu Hoàng Linh (2021). Thiết kế tình huống dạy học chủ đề “Thống kê” (Đại số 10) gắn với bối cảnh thực ở các trường trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng. Tạp chí Giáo dục, 505, 30-35.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, P. T., & Huỳnh, M. T. (2024). Thiết kế tình huống có bối cảnh thực trong dạy học bài “Hàm số và đồ thị” (Toán 10). Tạp Chí Giáo dục, 24(11), 26–30. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1900

Số

Chuyên mục

Các bài báo