Xây dựng khung năng lực tự học cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học môn Khoa học tự nhiên với sự hỗ trợ của AI Chatbot

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Giám Viện Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Nguyễn Văn Đốc Viện Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hoài Nam Viện Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hương Giang Viện Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Ngô Tứ Thành Viện Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt

AI Chatbot is applied in most fields, in the field of education, AI Chatbot is also a tool that many educators and teachers are interested in researching and applying. The most common application of AI Chatbot in education is in teaching, AI Chatbot helps teachers make teaching easier and save more time. In addition, developing self-study competence is also an issue of concern in order to equip the necessary qualities and skills for a self-reliant learner with the spirit of lifelong learning. The article builds a self-study competence framework for secondary school students in teaching Natural Science with the support of AI Chatbot. Thereby, teachers have directions for building teaching scenarios to help students self-study and be autonomous in their learning when studying with AI Chatbot. From the self-study competency framework for secondary school students in teaching Natural Science with the support of AI Chatbot, teachers as instructors, students self-study with the support of AI Chatbot to improve teaching effectiveness and develop self-study competence for students.

Tài liệu tham khảo

Aoyon, R. S., Ara, Y., Baptee, T. A., Hossain, M. S., Afroz, M., Mehedi, H. K., & Rasel, A. A. (2022). A Self-Learning French Language Learner Assistant Chatbot Leveraging Deep Learning. In 2022 13th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC) (pp. 598-602). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICTC55196.2022.9953013

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Chen, Q., Gong, Y., Lu, Y., & Tang, J. (2022). Classifying and measuring the service quality of AI chatbot in frontline service. Journal of Business Research, 145, 552-568. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.02.088

Giam, N. M., Nam, N. T. H., & Giang, N. T. H. (2022). Situation and Proposals for Implementing Artificial Intelligence-based Instructional Technology in Vietnamese Secondary Schools. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 17(18). https://doi.org/10.3991/ijet.v17i18.31503

Hồ Thị Hồng Cúc (2018). Một số vấn đề lí luận về đổi mới phương pháp dạy học các môn lí luận chính trị ở trường chính trị các tỉnh đồng bằng sông cửu long theo hướng phát triển năng lực. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 9, 231-235.

Kengam, J. (2020). Artificial intelligence in education. Research Gate. Science and Technology Department Bournemouth University Bournemouth, United Kingdom.

Kumar, R., & Ali, M. M. (2020). A Review on Chatbot Design and Implementation Techniques. Int. J. Eng. Technol, 7(11), 2791-2800.

Lê Hiển Dương (2007). Hình thành và phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành Toán hệ Cao đẳng Sư phạm. Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Mendoza, S., Sánchez-Adame, L. M., Urquiza-Yllescas, J. F., González-Beltrán, B. A., & Decouchant, D. (2022). A model to develop chatbots for assisting the teaching and learning process. Sensors, 22(15), 5532. https://doi.org/10.3390/s22155532

Nguyễn Cảnh Toàn (2004). Học và dạy cách học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Cương (2007). Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông và đại học - Một số vấn đề cơ bản. NXB Giáo dục.

Nguyễn Kỳ (1995). Phương pháp Giáo dục tích cực lấy người học làm trung tâm. NXB Giáo dục.

Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh (2019). Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học hóa học, Tạp chí Giáo dục, 458, 45-50.

Peng, C. G., Lee, S. Y., & Sun, K. T. (2022). Artificial Intelligence and Cognitive Science Case Grammar on Solving Chinese Arithmetic Word Problems in Elementary Schools. In 2022 IEEE 5th Eurasian Conference on Educational Innovation (ECEI) (pp. 114-117). IEEE. https://doi.org/10.1109/ECEI53102.2022.9829492

Phan Hoài Thanh (2020). Thiết kế và sử dụng phần mềm tra cứu kiến thức hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Vinh.

Trần Bá Hoành (2007). Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Hữu Thanh (2019). Một số vấn đề lí luận về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học ở các trường đại học trong quân đội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 180-184.

Trịnh Quốc Lập (2008). Phát triển năng lực tự học trong hoàn cảnh Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 10, 69-175.

Wailthare, S. (2018). Artificial intelligence based chatbot. Artificial Intelligence, 5(3), 2305-2306.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , M. G., Nguyễn, V. Đốc, Nguyễn , T. H. N., Nguyễn , T. H. G., & Ngô , T. T. (2024). Xây dựng khung năng lực tự học cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học môn Khoa học tự nhiên với sự hỗ trợ của AI Chatbot. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 35–42. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1155

Số

Chuyên mục

Các bài báo