Năng lực nghiên cứu của giảng viên trong bối cảnh chuyển đổi số và một số khuyến nghị

Các tác giả

  • Hoàng Đình Lương Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội; Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Nghiêm Thị Thanh Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Mỹ Lộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Vietnamese higher education is in a period of strong transformation under the impact of the 4.0 industrial revolution in which researchers emphasize the role of lecturers, including scientific research competence. This study reviews relevant research results on lecturers' scientific research competence in the context of digital transformation and proposes some recommendations. Some recommendations include a need for more in-depth research, providing clear indicators to evaluate lecturers' research competence, according to quantifiable criteria. It is also necessary to supplement the time and content in student training and teacher training in scientific research according to international practices and standards. Moreover, it is essential to foster data analysis competence for lecturers and researchers to meet common standards in international academic publishing. Higher education institutions can consider implementing it to contribute to improving the quality of their staff and improving the quality of higher education in Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT, Đại học Saxion (2014). Báo cáo nghiên cứu chuẩn năng lực giảng viên giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp. Văn phòng Ban Quản lí dự án POHE 2.

Börner, K., Chen, C., & Boyack, K. W. (2003). Visualizing knowledge domains. Annual Review of Information Science and Technology, 37(1), 179-255. https://doi.org/10.1002/aris.1440370106

Blašková, M., Blaško, R. & Kucharčíková, A. (2014). Competences and competence model of university teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 457-467.

Blaskova, M., Blasko, R., Matuska, E., & Rosak-Szyrocka, J. (2015). Development of key competences of university teachers and managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 187-196.

Bùi Minh Hiền, Nguyễn Văn Lượng (2015). Xây dựng khung năng lực giảng viên đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. Tạp chí Quản lí giáo dục, 69, 13-27.

Cảnh Chí Dũng (2015). Phát triển giảng viên theo yêu cầu của đại học nghiên cứu: Nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/3363/5/Luan%20an%20final%20by%20Canh%20Chi%20Dung.pdf

Christopher, B. M., Nakabugo, M. G., & Katunguka-Rwakishaya, E. (2013). Developing Capacity for Research and Teaching in Higher Education: A Case of Makerere University. World Journal of Education, 3(6), 33-45. http://dx.doi.org/10.5430/wje.v3n6p33

Duderstadt, J. J. (2009). A university for the 21st century. University of Michigan Press. https://doi.org/

3998/mpub.16836

Gómez, M., & Panaligan, C. (2013). Level of research competencies and satisfaction of the faculty members from the college of criminology. ASean Academic Research Journal of Social Science and Humanities, 1(14), 39-55.

Graue, C. (2015). Qualitative data analysis. Journal of Sales, Retailing and Marketing, Special issue: Research Methodology, 4(9), 5-14. https://www.circleinternational.co.uk/wp-content/uploads/2021/01/IJSRM4-9.pdf

#page=57

Hattie, J., & Marsh, H. W. (1996). The relationship between research and teaching: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66(4), 507-542. https://doi.org/10.3102/00346543066004507

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. NXB Hồng Đức.

Ibrahim, A. B., Mohamad, F., Rom, K. B. M., & Shahrom, S. M. (2013). Identifying strategies adopted by novice lecturers in the initial years of teaching. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 90, 3-12. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.059

Ilanlou, M., & Zand, M. (2011). Professional competencies of teachers and the qualitative evaluation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1143-1150.

Jenkins, A. (2004). A guide to the research evidence on teaching-research relations. Higher Education Academy York. https://www.advance-he.ac.uk/knowledge-hub/guide-research-evidence-teaching-research-relations

Kaskatayeva, B. (2014). Рedagogical conditions for forming the research competency in future teachers of mathematics. Paper dipresentasikan di International Scientific Conference: REEP.

Nguyễn Danh Nam (chủ biên, 2015). Chuẩn năng lực của giảng viên đại học - Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm. NXB Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần Trung, Nguyễn Tiến Trung (đồng chủ biên, 2020). Công bố khoa học giáo dục theo hướng tiếp cận quốc tế. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần Trung, Phạm Văn Thuần (đồng chủ biên, 2022). Công bố khoa học: từ góc độ xuất bản. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Văn Tuấn (2016). Trò chuyện khoa học và giáo dục. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Tuấn (2018). Phân tích dữ liệu với R - Hỏi và đáp. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Tuấn (2022). Cẩm nang nghiên cứu khoa học - Từ ý tưởng đến công bố. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm Văn Thuần (2016). Bồi dưỡng giảng viên đại học đáp ứng khung năng lực theo vị trí việc làm. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 61(3), 45-55.

Phạm Xuân Hùng (2015). Phát triển giảng viên trong lĩnh vực quản lí giáo dục theo tiếp cận năng lực. Tạp chí Quản lí giáo dục, 76, 5-10.

Pham, V. T., Nguyen, L. T. M., Nghiem, T. T., Duong, Y. H. T., & Nguyen, X. T. (2022). Career Development for University Lecturers in the Field of Educational Sciences Based on Competency Framework. In Educational Innovation in Vietnam (pp. 66-83). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003202424-5

Ramsden, P., & Moses, I. (1992). Associations between research and teaching in Australian higher education. Higher Education, 23(3), 273-295.

Şahan, H. H., & Tarhan, R. (2015). Scientific Research Competencies of Prospective Teachers and their Attitudes toward Scientific Resea. International Journal of Psychology and Educational Studies, 2(3), 20-31.

Trịnh Xuân Thu (2017). Phân tích năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học theo tiếp cận năng lực thực hiện. Tạp chí Khoa học Dạy nghề, 43+44, 1-4.

Trinh, T. P. T., Tran, T., Le, T. T. H., Nguyen, T.-T., & Pham, H. H. (2020). Factors impacting international-indexed publishing among Vietnamese educational researchers. Learned Publishing, 33(4), 419-429. https://doi.org/10.1002/

leap.1323

Türkmen, H., & Kandemir, E. M. (2011). Case study on perceptions of teachers on scientific process skills learning domain. Journal of European Education, 1(1), 15-24.

Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric Methods in Management and Organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429-472. https://doi.org/10.1177/1094428114562629

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Hoàng, Đình L., Nghiêm , T. T., & Nguyễn , T. M. L. (2024). Năng lực nghiên cứu của giảng viên trong bối cảnh chuyển đổi số và một số khuyến nghị. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 103–108. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1179

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả