Tác động của chất lượng quản trị công tới nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm giai đoạn 2013-2016

Các tác giả

  • Trịnh Thanh Hải Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
  • Phạm Văn Thuần Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nghiêm Thị Thanh Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lã Phương Thúy Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ 102 trường đại học và cao đẳng (ĐHCĐ) tại Việt Nam giai đoạn 2013-2016 kết hợp với bộ dữ liệu chất lượng quản trị công (PCI) đã: (i) Xác định hiệu quả hệ thống giáo dục ĐHCĐ trên nhiều khía cạnh bởi chỉ số Fa ̈re-Primont (FP); (ii) Xác định được tác động của chất lượng quản trị công tới hiệu quả hệ thống giáo dục ĐHCĐ. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, chất lượng quản trị công đặc biệt là khía cạnh công bằng minh bạch đóng vai trò quan trọng đối với cải thiện hiệu quả hoạt động của các trường ĐHCĐ tại Việt Nam. Sự cải thiện hiệu quả trong ngắn hạn là cần thiết với việc chú trọng và nâng cao hơn nữa sự minh bạch của Chính phủ, hạn chế các chi phí không chính thức, hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện thiết chế pháp lí hơn nữa cho giáo dục đại học.

Tài liệu tham khảo

Agasistia, T., & Pohl, C. (2012). Comparing German and Italian Public Universities: Convergence or Divergence in the Higher Education Landscape? . Managerial and Decision Economics, 33, 71-85.

Avkiran, N. K. (2001). Investigating technical and scale efficiencies of Australian Universities through data envelopment analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 35, 57-80.

Bleiklie, I. (2000). Transforming Higher Education : A comparative study. Retrieved from London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, pp. 53-87:

Bộ GD-ĐT (2013). Số liệu thống kê giáo dục đại học năm học 2013-2014. Truy cập tại https://moet.gov.vn/.

Bộ GD-ĐT (2016). Số liệu thống kê giáo dục đại học năm học 2016-2017. Truy cập tại https://moet.gov.vn/.

Braun, D., & Merrien, F.-X. (1999). Towards a Model of Governance for Universities ?. A Comparative View, Higher Education Series, Londres, Jessica Kingsley Publishers.

Carolyn, D. T. T. T., George, E. B., & Renato, A. V. (2020). Administrative capacity assessment in higher education: The case of universities in Vietnam. International Journal of Educational Development, 77, 102198.

Castano, M. C. N., & Cabanda, E. (2007). Sources Of Efficiency And Productivity Growth In The Philippine State Universities And Colleges: A Non-Parametric Approach. International Business & Economics Research Journal, 6(6).

Dao, K. V. (2014). Key challenges in the reform of governance, quality assurance, and finance in Vietnamese higher education - a case study. Studies in Higher Education, 40(5), 745-760.

Dobbins, M., Knill, C., & Vögtle, E. (2011). An analytical framework for the cross-country comparison of higher education governance. Higher Education, 62, 665-683.

Doucouliagos, C., & Abbott, M. (2007). Competition and Efficiency: Overseas students and technical efficiency in Australian and New Zealand universities. Retrieved from School Working Paper - Economic Series 2007, SWP 2007/09:

Farrell, M. J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, 120(3), 253-282.

Hood, C. (1995). The “New Public Management” in the 1980s: variations on a theme. Acounting and Organisations and Society, 20(2/3), 93-109.

Huong, V. V., & Cuong, L. K. (2019). Does government support promote SME tax payments? New evidence from Vietnam. Finance Research Letters, 31.

Huong, V. V., Tuyen, Q. T., Tuan, N. V., & Lim, S. (2018). Corruption, types of corruption and firm financial performance: New evidence from a transitional economy. Journal of Business Ethics, 148(4), 847-858.

Jauhar, S. K., Pant, M., & Nagar, A. K. (2017). Sustainable educational supply chain performance measurement through DEA and differential evolution: A case on Indian HEI. Journal of Computational Science, 19, 138-152.

Johnes, J., & Yu, L. (2008). Measuring the research performance of Chinese higher education institutions using data envelopment analysis. China Economic Review, 19, 679-696.

Marginson, S. (2012). The problem of public good(s) in higher education. Retrieved from 41st Australian Conference of Economists, Melbourne.

Miranda, R., Gramani, M. C., & Andrade, E. (2012). Technical efficiency of business administration courses: a simultaneous analysis using DEA and SFA. International Transactions in Operational Research, 19(6), 847-862.

O’Donnell, C. J. (2012a). An aggregate quantity framework for measuring and decomposing productivity change. Journal of Productivity Analysis, 38, 255-272.

O’Donnell, C. J. (2012b). Nonparametric estimates of the components of productivity and profitability change in U.S. agriculture. American Journal of Agricultural Economics, 94, 873-890.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2000). Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press.

Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding Governance. Buckingham: Oxford University Press.

Richards, J., & Vining, A. R. (2015). Universal primary education in low-income countries: The contributing role of national governance. International Journal of Educational Development, 40, 174-182.

Semyonov, D., & Platonova, D. (2017). Accountability of higher education institutions. Retrieved from ED/GEMR/MRT/2017/P1/7.

Shephard, R. W. (1970). Theory of Cost and Production Function. Princeton University Press. Princeton, NJ.

Thanh, M. N., Tuyen, Q. T., & Long, T. D. (2018). Government Support and Firm Profitability in Vietnam. Comparative Economic Research, 21(4), 105-120.

Tijana, P. B., & Anna, S. (2015). PISA: The experience of middle-income countries participating in PISA 2000-2015. Retrieved from OECD Publishing.

Tran, C.-D. T. T. (2018). The reform process of higher education in Vietnam: performance efficiency and accountability transparency. Review of Educational Theory, 1, 121. DOI:10.30564/ret.v1i4.42.

Tran, C.-D. T. T., & Villano, R. (2017). An empirical analysis of the performance of Vietnamese higher education institutions. Journal of Further and Higher Education, 530-544.

Tuyen, Q. T., Hiep, H. P., & Dao, L. V. (2020). Đánh giá hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam: Sử dụng chỉ số Fare-Primont. Tạp chí Giáo dục, 471, 4-11.

Tuyen, Q. T., Huong, V. V., Doan, T. T., & Tran, D.-H. (2016). Corruption, provincial institutions and manufacturing firm productivity: New evidence from a transitional economy. Estudios de Economía, Estudios de Economía(2).

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.01.2021

Cách trích dẫn

Trịnh, T. H., Văn Thuần, P., Nghiêm, T. T., & Lã , P. T. (2021). Tác động của chất lượng quản trị công tới nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm giai đoạn 2013-2016 . Tạp Chí Giáo dục, 494(2), 12–20. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/18

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>