Rào cản đối với phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Các tác giả

  • Nghiêm Thị Thanh Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lê Thị Thu Hiền Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thu Trang Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

Humanity has experienced three industrial revolutions and is entering the fourth industrial revolution era. Industry 4.0 promises new breakthroughs in all areas of life, helping to connect globally and especially connecting 54 ethnic groups, including 53 ethnic minorities, which account for more than 14% of the Vietnamese population. The project “Digitalized Vietnamese knowledge system” approved by the Prime Minister is a game-changer for Vietnam in the process of international integration, but at the same time poses many challenges concerning human resource development for Vietnam in general, and in ethnic minority areas in particular. This study aims to identify the barriers in order to propose solutions and recommendations for policies to develop human resources of ethnic minorities in Vietnam in the context of the fourth industrial revolution.

Tài liệu tham khảo

Baulch, B., Chuyen, T. T. K., Haughton, D., & Haughton, J. (2007). Ethnic minority development in Vietnam. Journal of Development Studies, 43(7), 1151-1176. https://doi.org/10.1080/02673030701526278

Chính phủ (2016). Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/06/2016 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Nguyễn Đắc Hưng (2018). Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề đặt ra với Việt Nam. NXB Quân đội Nhân dân.

Phạm Thuyên (2019). Công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Sarina T. (2018). Enhancing Knowledge Management (KM) in the Fourth Industrial Revolution Era: The Role of Human Resource Systems. In: Syed J., Murray P., Hislop D., Mouzughi Y. (eds). The Palgrave Handbook of Knowledge Management. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71434-9_17

Thủ tướng Chính phủ (2015). Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỉ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

Trần Trung, Phạm Đức Bình, Nghiêm Thị Thanh, Lã Phương Thúy (2020). Các công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đến phát triển nhân lực dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 35, 22-28.

Trần Văn Trung (2015). Chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay. Luận án tiến sĩ Quản lí hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia.

Uỷ ban Dân tộc (2020). Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. NXB Thống kê.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13.07.2022

Cách trích dẫn

Nghiêm , T. T., Lê , T. T. H., & Nguyễn, . T. T. (2022). Rào cản đối với phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 . Tạp Chí Giáo dục, 22(5), 1–7. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/356

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả