Một số vấn đề đặt ra trong việc bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông hiện nay

Các tác giả

  • Ngô Thị Trang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Nguyễn Thị Thành Vân Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Tóm tắt

The rapid development of information as well as science and technology has changed the form of education. This change forces education to reorient, focusing on training goals to meet social needs and improve teacher quality. The article explores the issues raised in fostering professional skills for high school teachers today, and points out the current situation of fostering professional skills and the goal of fostering professional skills for teachers in Vietnam. Research results have shown the inevitable and unavoidable requirements for educational institutions to enhance online learning and training, focusing on skills necessary for work related to technology, retraining and regular fostering to improve teachers' qualifications; at the same time, it also identifies the content and training goals aimed at active learning skills, critical thinking, analytical thinking, resilience, stress tolerance... to meet the transition requirement in the application of information technology, “digitization”, streamlining programs, diversifying teaching forms and methods.

Tài liệu tham khảo

Abakah, E., Widin, J., & Ameyaw, E. K. (2022). Continuing professional development (CPD) practices among basic school teachers in the central region of Ghana. SAGE Open, 12(2). https://doi.org/10.1177/21582440221094597

Bộ GD-ĐT (2018). Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2022). Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông. https://etep.moet.gov.vn/tintuc/chitiet?Id=14

Bùi Minh Đức, Lê Thanh Hà, Phạm Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Nhật, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Ngọc Tú (2023). Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, 23(8), 52-58.

Coldwell, M. (2017). Exploring the influence of professional development on teacher careers: A path model approach. Teaching and teacher education, 61, 189-198.

Dilshad, M., Hussain, B., & Batool, H. (2019). Continuous professional development of teachers: A case of public universities in Pakistan. Bulletin of Education and Research, 41(3), 119-130.

Đậu Thị Hòa (2018). Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học the hướng phát triển năng lực học sinh. Tạp chí Giáo dục, 426, 17-20.

HundrED (2020). Teachers for a Changing World: Transforming Teacher Professional Development. https://cdn.hundred.org/uploads/report/file/38/Submission_Guide_-_Teachers_for_a_Changing_World.pdf

Nguyễn Đình Chiến (2021). Vai trò của người giáo viên dạy đại học trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, 6(2), 24-32.

Nguyễn Như An, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2019). Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, 456, 1-4.

Nguyễn Thị Bích Nguyệt (2021). Vai trò của việc ứng dụng công nghệ trong dạy và học đại học hiện nay. Tạp chí Công thương. https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/vai-tro-cua-viec-ung-dung-cong-nghe-trong-day-va-hoc-dai-hoc-hien-nay-82252.htm

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tổng cục Thống kê (2022). Niên giám thống kê. NXB Thống kê. https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2023/06/nien-giam-thong-ke-2022/

UNESCO, UNICEF, World Bank (2021). The state of the global education crisis: A path to recovery. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380128

Word Economic Forum (2020). The Future of Jobs Report 2020.

Zhang, X., Admiraal, W., & Saab, N. (2021). Teachers’ motivation to participate in continuous professional development: relationship with factors at the personal and school level. Journal of Education for Teaching, 47(5), 714-731.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Ngô , T. T., & Nguyễn , T. T. V. (2024). Một số vấn đề đặt ra trong việc bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 153–157. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1299

Số

Chuyên mục

Các bài báo