Đề xuất mô hình trải nghiệm hướng nghiệp lĩnh vực công nghệ kĩ thuật cho học sinh phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thanh Vân Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ
  • Thiều Thị Tài Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ
  • Triệu Văn Hải Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Nguyễn Thị Hường Trường Trung học phổ thông Sáng Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc

Tóm tắt

Experiential activities and experiential career-oriented activities in the 2018 high school program are compulsory activities performed from grade 1 to grade 12 with a duration of 105 periods / year. Career guidance for students has been paid special attention right from the elementary level with different levels. When approaching experience for career guidance, Phu Tho province has models such as schools with Doan Hung grapefruit trees, schools with Sai Nga conical village, etc. However, there is another aspect that schools in Phu Tho province and some schools in Vinh Phuc bordering Phu Tho have not been well exploited, it is the career experience of technology groups. The paper proposes 2 models of university experience in career guidance. The model contributes to the school's career guidance work. Universities also have opportunities to introduce their careers to students, parents, and schools in a more practical and effective way.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2003). Chỉ thị số 33/2003/CT-BGDĐT ngày 23/7/2003 về việc tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Dương Thị Thu Hương, Ma Dương Thảo Ly (2018). Thực trạng định hướng nghề nghiệp của học sinh thuộc hai trường trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 63, tr 204-211.

Hà Văn Thanh (2015). Công tác hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông trong các trường trung học tại tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, tr 24-26.

Lê Thị Hương, Lê Văn Tính, Nguyễn Xuân Hiếu, Đỗ Mạnh Tôn (2019). Vườn thực nghiệm - Mô hình trải nghiệm hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học, công nghệ nông nghiệp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Giáo dục, số 448, tr 60-65.

Phan Thị Thu Anh (2017). Thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, tr 32-35.

Thủ tướng Chính phủ (2018). Quyết định số 552/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 phê duyệt đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.

Trương Thị Hoa (2011). Thực trạng giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Giáo dục, số 259, tr 63-65.

Trương Thị Hoa (2014a). Thực trạng chọn nghề của học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 59, tr 220-227.

Trương Thị Hoa (2014b). Thực trạng giáo dục nghề nghiệp qua tham vấn nghề nghiệp ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 59(6), tr 166-173.

Trương Thị Hoa (2014c). Thực trạng nhận thức của giáo viên và học sinh về giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số 328, tr 24-26.

Trương Thị Hoa (2015). Tham vấn nghề trong giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 59, tr 220-227.

Tưởng Duy Hải (2017). Giáo dục định hướng nghề nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí gắn với bối cảnh địa phương. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 62(1), tr 34-41.

Đã Xuất bản

05.04.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. V., Thiều, T. T., Triệu, V. H., & Nguyễn, T. H. (2021). Đề xuất mô hình trải nghiệm hướng nghiệp lĩnh vực công nghệ kĩ thuật cho học sinh phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 499(1), 6–11. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/91

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>